Sökning: "bibliotek samverkan"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden bibliotek samverkan.

 1. 1. Samverkan mellan skola och fritids : En studie om samverkan mellan verksamheterna i Borås Stad.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Philippa Johansson; [2019]
  Nyckelord :samverkan; Borås Stad; fritidshem; fritidslärare; skola; förskoleklass; lärare; rektor; systemteori; organisation;

  Sammanfattning : För sex år sedan tog jag examen från lärarutbildningen vid Högskolan i Borås och under min utbildning hade jag fått många tips och idéer på hur klasslärare och fritidslärare kunde dela upp undervisningen och ansvara för olika delar av undervisningen beroende på kompetens och intresse. När jag kom ut i arbetslivet var det inte den verkligheten jag mötte. LÄS MER

 2. 2. En analys av läroböcker i matematik : med fokus på problemlösning i grundskolans tidiga år

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emma Tegenmark; [2019]
  Nyckelord :matematik; problemlösning; läroböcker;

  Sammanfattning : I detta examensarbete presenterar jag resultatet från en läromedelsanalys där syftet var att ta reda på hur problemlösning presenteras i läroböcker i ämnet matematik. Läromedelsanalysen genomfördes med Kress och van Leuweens multimodala teori om hur visuell kommunikation tar form i texter. LÄS MER

 3. 3. ”Det är ett hjälpmedel, ingen spelmaskin!” : En kvalitativ studie om hur lärplattan används i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Elin Möllerström; Alexandra Nilsson; [2019]
  Nyckelord :ikt; lärplatta; förskollärare; tillgänglighet; förhållningssätt; arbetssätt;

  Sammanfattning : Inledning I vår studie är lärplattan som digitalt verktyg i fokus. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi uppmärksammat hur olika användningen av digital teknik kan se ut i förskolorna. I läroplan 1998 (rev. 2016) är målen för digital teknik diffusa samtidigt som målen i den nya läroplan 2018 skrivs fram mer tydligt. LÄS MER

 4. 4. Högläsning som språkutveckling : En intervjustudie om förskollärares uppfattning om arbetet med språkutveckling i relation till högläsning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Ida Sagranden; [2019]
  Nyckelord :Bibliotek; digitalisering; samverkan; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att öka kunskapen om hur förskollärare arbetar med språkutveckling i relation till högläsning. Frågeställningar som berörts är i vilken utsträckning högläsning förekommer i verksamheten, hur förskollärare arbetar med språkutveckling i relation till högläsning och vilka former av samverkan finns i relation till högläsning. LÄS MER

 5. 5. Inskolning i förskolan : Från vårdnadshavarens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Amanda Bergström; Amelie Olsson; [2019]
  Nyckelord :trygghet; inskolning; samverkan; anknytning;

  Sammanfattning : Med denna studie vill vi få mer kunskap kring vårdnadshavarnas syn på inskolningen, deras känslor, upplevelser och perspektiv för att kunna möta upp till eventuella förväntningar så gott som möjligt. Alla barn genomgår en inskolning innan de börjar på förskolan och det är av stor vikt att fokus läggs på denna period, både för barn och vårdnadshavare. LÄS MER