Sökning: "bibliotekarier"

Visar resultat 1 - 5 av 357 uppsatser innehållade ordet bibliotekarier.

 1. 1. “Var ska man annars gå?” : En kvalitativ studie av folkbibliotekariers upplevelser av medborgarärenden

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Milton Fedko; Kaj Stenlund; [2024]
  Nyckelord :Emotional labor; emotionellt arbete; folkbibliotek; medborgarkontor; yrkesetik;

  Sammanfattning : Med färre platsbaserade kontor att ta sina frågor till kommer allt fler besökare till folkbiblioteken för att få stöd och assistans. Enligt tidigare forskning agerar folkbiblioteken som medborgarkontor, där de hanterar ärenden utanför deras uppdrag och deras kompetens. LÄS MER

 2. 2. Vi har ju bara bra böcker : En kvalitativ studie av bibliotekariers bokval till sagostunden

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lisa Aderlund; Lisa Lindahl; [2024]
  Nyckelord :folkbibliotek; barnbibliotek; sagostunder; urval; bilderböcker; barns delaktighet;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studies syfte är att fördjupa kunskapen om hur bibliotekspersonal väljer böcker till sagostunder för barn i åldern 3-6 år, samt vilka idéer och värderingar som påverkar bokvalet. Bakgrunden till frågeställningarna tar avstamp i den litteraturdidaktiska diskussionen om kvalitetslitteratur samt FN:s barnkonvention. LÄS MER

 3. 3. Samarbete mellan skola och bibliotek : En intervjustudie om samarbeten mellan lärare och bibliotekarier på en skola utan eget skolbibliotek

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Eline Frost; [2024]
  Nyckelord :Samarbete; Lärare; Bibliotekarie; Skolbibliotek;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka samarbetsrelationen mellan lärare och bibliotekarie på en glesbygdsskola utan eget skolbibliotek. För att analysera verksamheten och relationen användes Montiel-Overalls teacher and librarian collaboration models som är fyra till antalet, Coordination, Cooperation, Cordinated instruction och Cordinated Curriculum. LÄS MER

 4. 4. Vad hände med sagostunden? : En kvalitativ intervjustudie med barnbibliotekarier i Sverige och Tyskland under covid-19-pandemin

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Victoria Ramirez-Hesseler; [2023]
  Nyckelord :Children s libraries; Children s librarians; COVID-19; Storytelling; Reading promotion; barnbibliotek; bibliotekarier; Covid-19; sagoberättande; läsfrämjande verksamhet;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine what happened to library storytime sessions during the COVID-19-pandemic. Qualitative interviews were conducted with children's librarians from Sweden and Germany. In total eleven librarians working with children were interviewed. LÄS MER

 5. 5. Neutralitetens spänningar på biblioteket : Bibliotekariers perspektiv på professionsvärden, ställningstaganden och politiskt engagemang

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Biblioteks- och informationsvetenskap

  Författare :Ellen Vestlund; [2023]
  Nyckelord :Neutrality; librarians; professional values; professional ethics; public officials; Neutralitet; bibliotekarier; professionsvärden; professionsetik; tjänstepersoner;

  Sammanfattning : Utifrån en pågående neutralitetsdebatt inom biblioteks- och informationsvetenskap är studiens syfte att undersöka bibliotekariers uppfattning av neutralitet som professionsvärde, detta utifrån huruvida bibliotekarier uppfattar eventuella spänningar mellan deras professionella yrkesidentitet och ett aktivt politiskt engagemang. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer har genomförts med bibliotekarier. LÄS MER