Sökning: "bibliotekarier"

Visar resultat 1 - 5 av 304 uppsatser innehållade ordet bibliotekarier.

 1. 1. Professionella känslor : Bibliotekariers strategier för emotionellt arbete

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Sandra Näsman; Joel Tjerneld; [2021]
  Nyckelord :Emotionellt arbete; folkbibliotek; bibliotekarier; service; serviceyrke; bemötande; bibliotekariers emotionella arbete; roller; strategier; påverkningsfaktorer; känslor; känsloarbete;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to illustrate the emotional labor of Swedish public librarians, find examples of strategies for emotional labor that librarians use, how personal attributes like being an introvert or an extrovert might influence these strategies and find out how guidelines and management affect the emotional labor of librarians. This is done by interviewing six public librarians who are working in different parts of Sweden, in differently sized libraries and with different amount of work experience. LÄS MER

 2. 2. Kommunikation i allmänhetens vardagsrum : En kvalitativ intervjustudie om bibliotekariers upplevelser av folkbibliotekens demokratiska roll i samhället

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Jenny Fjellström; Linda Halvarsson; [2021]
  Nyckelord :Communication; Competence; Democracy; Digitisation; Librarian; Library; Public Education; Public Library; Bibliotek; Bibliotekarie; Demokrati; Digitalisering; Folkbibliotek; Folkbildning; Kommunikation; Kompetens;

  Sammanfattning : Med bakgrund i att samhället blir allt mer digitaliserat är studiens syfte att undersöka bibliotekariers upplevelser av kommunikation med biblioteksbesökare och sin folkbildande roll. Fokus för studien är bibliotekariernas egen upplevelse vilket resulterat i att en kvalitativ metod med intervjuer har använts. LÄS MER

 3. 3. "Normkritiskt utan att man ens tänker på det” : Om bokvalets möjligheter för högläsningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emma Eriksson; Hanna Holmqvist; [2021]
  Nyckelord :bokval; högläsning; mångfald; normkritik; grundskollärare; bibliotekssamverkan;

  Sammanfattning : Med hjälp av skönlitteratur har ämnet svenska möjlighet att fungera som en del av det demokratiska uppdraget i skolan för att uppfylla alla elevers rättighet att utveckla en stark språklig identitet i och genom allt lärande i skolan. Detta styrker undersökningens syfte att öka förståelsen för hur lärare i årskurs F–3 väljer högläsningsböcker, och hur de då förhåller sig till mångfald och normkritik. LÄS MER

 4. 4. Den nätverkande bibliotekarien : Professionella kontakter i yrkesvardagen

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :David Hahne; Karin Ågren; [2021]
  Nyckelord :Social networks; Knowledge sharing; Professions; Librarians; New Public Management; Institutions; Sociala nätverk; kunskapsdelning; professioner; bibliotekarier; New Public Management; institutioner;

  Sammanfattning : In this master's thesis, we investigate the meaning and significance of professional networking to Swedish librarians in their everyday professional practices. In addition, we explore the relationship between librarians' networking needs and the needs or expectations presented by their institutional context (i.e. LÄS MER

 5. 5. ”Vi kommer nog aldrig gå tillbaka helt till hur det var” : Hur den undervisande högskole-/universitetsbibliotekariens roll har förändrats till följd av coronapandemin

  Master-uppsats,

  Författare :Jenny Hägglund; [2021]
  Nyckelord :forskningsbibliotek; högskole- och universitetsbibliotekarier; undervisande bibliotekarier; coronapandemin; distansundervisning; informationssökningsundervisning; arbetsroll; roller;

  Sammanfattning : The outbreak of the corona pandemic has led to various restrictions within society and thus also within higher education. In March of 2020, all teaching at colleges and universities in Sweden became remote. This included library instruction. LÄS MER