Sökning: "bicycles"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade ordet bicycles.

 1. 1. Cost-benefit analysis of cycle to work scheme : implemented in Jönköping municipality, 2016

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Sandra Gradin; [2019]
  Nyckelord :CBA; active transport AT ; cycle to work scheme C2W ;

  Sammanfattning : In a response to negative externalities such as GHG emission, health costs, infrastructural costs, noise and air pollution etc. caused by motorised transportation international organizations and governments have started promoting shifts towards active transportation such as walking and cycling. LÄS MER

 2. 2. Att utforma en gång- och cykelbana : En analys av utrymmesbehovet på ytbegränsade gång- och cykelbanor i Stockholm

  Kandidat-uppsats, KTH/Transportplanering; KTH/Transportplanering

  Författare :Johan Rickardsson; Josefin Olofsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Region Stockholm recently set a goal to highly increase the bicycle traffic share the comingdecade. Bicycles as a means of transport has grown in popularity and current trends showa steady yearly increase. The ambitiously set goal puts high demands on the currentpedestrian and bicycle paths in the city. LÄS MER

 3. 3. Hållbart resande och detaljplaneringens inverkan : En studie av kvarteret Runstenen i Gävle

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Erika Lindström; [2019]
  Nyckelord :Sustainable travel; sustainable development; urban planning; detailed planning; Hållbart resande; hållbar utveckling; stadsplanering; detaljplanering;

  Sammanfattning : Hållbart resande och mobilitet är viktig del av en hållbar utveckling för städer och samhällen både idag och i framtiden. Hållbar utveckling är också målet på både nationell och lokal nivå. Målen innebär en utveckling där det behöver ske en övergång till mindre biltrafik och mer hållbart resande. LÄS MER

 4. 4. DEVELOPMENT OF A ROBUST CASCADE CONTROLLER FOR A RIDERLESS BICYCLE

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Niklas Persson; Tom Andersson; [2019]
  Nyckelord :control theory; riderless bicycle; labview; self-balance; signal processing; embedded system;

  Sammanfattning : A controlled riderless bicycle is desired for the purpose of testing autonomous vehicles ability to detect and recognise cyclists. The bicycle, which is a highly unstable system with complex dynamics have been subject to research for over a century, and in the last decades, controllers have been developed for autonomous bicycles. LÄS MER

 5. 5. Framkomlighet vid cykelöverfarter - En utvärdering av regelförändringar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Martin Larsson; [2019]
  Nyckelord :Cykelöverfarter Framkomlighet Fördröjning Cyklister Stadsbussar Personbilar; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med det här examensarbetet är att undersöka hur framkomligheten för olika trafikslag påverkas av att införa cykelöverfarter i tre korsningspunkter i Malmö. Det görs genom att försöka svara på följande frågor: Hur ligger forskningsläget kring framkomlighet för cyklar, bilar och bussar vid införandet av cykelöverfarter? Hur har framkomligheten för de trafikslagen påverkats av cykelöverfarter i de tre studerade korsningarna? Vilka troliga anledningar finns det till att framkomligheten påverkas på det sättet då cykelöverfarterna införts? Metoden för arbetet är en kort litteraturstudie, för att ha den teoretiska bakgrunden till begreppen framkomlighet och cykelöverfarter. LÄS MER