Sökning: "bidrag till statlig infrastruktur."

Hittade 4 uppsatser innehållade orden bidrag till statlig infrastruktur..

 1. 1. Värdeåterföring genom medfinansieringsersättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Clara Särnbratt; Martina Johansson; [2018]
  Nyckelord :medfinansieringsersättning; värdeåterföring; exploateringsavtal; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Since 2009 Swedish municipalities can contribute economically to infrastructural projects conducted by the national government. To better enable municipalities to fund state projects the act of co-financial reimbursement was passed in April of 2017. LÄS MER

 2. 2. Kommunal redovisning : förekomsten av artificiell resultatstyrning i kommuner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Karin Samuelsson; Ellen Hultberg; [2017]
  Nyckelord :Earnings management; municipal accounting; public sector accounting; accrual accounting; income smoothing; contribution to national infrastructure.; Resultatstyrning; kommunal redovisning; periodiserad redovisning; resultatutjämning; bidrag till statlig infrastruktur.;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar förekomsten av resultatstyrning i svenska kommuner. Tidigare forskning visar på att styrning främst tar form av periodiseringar samt att de främsta förklarande faktorerna för förekomsten är ekonomi, politik och tjänstemän. LÄS MER

 3. 3. Solar power on the top of the world : Possibilities to provide the school in Thade, in Nepal, with electricity from a solar cell system

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Linnea Gunnarsson Knutsson; [2016]
  Nyckelord :Solar energy; solar cells; Nepal; Solenergi; solceller; Nepal;

  Sammanfattning : Nepal, a country located between India and China, is one of the world’s least developed countries.  Access to electricity is a problem throughout Nepal. LÄS MER

 4. 4. Mätning och styrning av prestationer i Trafikverket : En fallstudie av verksamhetsområdet Stora projekt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Therese Elmelind; Johanna Ingmar; [2015]
  Nyckelord :performance measurement; performance management; public sector; infrastructure; prestationsmätning; målstyrning; resultatstyrning; offentlig sektor; statlig verksamhet; infrastruktur;

  Sammanfattning : Många av de verktyg som används för mätning och styrning av prestationer i offentliga organisationer är hämtade från privat verksamhet. Dock har offentliga organisationer ofta andra typer av mål och styrning än privata företag, vilket försvårar måluppföljningen. LÄS MER