Sökning: "big data"

Visar resultat 1 - 5 av 2541 uppsatser innehållade orden big data.

 1. 1. Continuous Parallel Approximate Frequent Elements Queries on Data Streams

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Victor Jarlow; [2021-10-06]
  Nyckelord :computer science; big data; Space-Saving; Misra-Gries summary; frequent items; frequent elements; concurrent programming; Delegation Sketch; domain splitting; Count-Min Sketch; Majority algorithm; pproximate frequent-elements algorithm; approximate top-k elements algorithm;

  Sammanfattning : The frequent elements problem involves processing a stream of elements and finding all elements that occur more than a given fraction of the time. A relaxed versionof this problem is the -approximate elements problem which allows some false positives. LÄS MER

 2. 2. Digitaliseringens påverkan på revisionsprocessen och kompetensutveckling. En kvalitativ studie om hur digitalisering har påverkat revisionsprocessen och kompetensförändringar inom yrket.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jennifer Eriksson; [2021-09-22]
  Nyckelord :digitalization; audit; information systems; auditing process; big data; information technology in audit; future in audit;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Digitaliseringen har medfört ett nytt affärslandskap för revisorernaatt verka i som innebär automatiseringar och att arbeta med informationssystem. Forskningensäger att revisorer kommer ett elimineras om man inte inkluderar nya kompetenser och attrevisionsyrket kommer att förändras. LÄS MER

 3. 3. Digitaliseringen och de digitala teknologiernas påverkan på controlleryrkets roll, arbetsuppgifter och färdigheter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oscar Gustavsson; Emilia Svensson; [2021-09-02]
  Nyckelord :digitalisering; controller; controllerrollen; management accountant; färdigheter; digitala verktyg; business intelligence; big data; arbetsuppgifter;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Mot bakgrund av den ökande digitaliseringen och de digitalaverktyg som uppkommit, exempelvis en ökad automatisering, har valet fallit på att undersökahur controllern påverkats av denna förändring. Detta undersöks ur en svensk kontext, vilketär av intresse eftersom Sverige ligger så pass långt fram i digitaliseringsprocessen jämförtmed de flesta andra europeiska länder. LÄS MER

 4. 4. Utvecklingen mot en modern och digitaliserad revision – En studie om implementering av big data och molntjänster inom revision

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Felicia Axelin; Robin Petersson; [2021-08-23]
  Nyckelord :digitalisering; big data; molntjänster; revisionsprocess; legitimitetsteorin;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Tidigare forskning tror att big data och molntjänster kommer att ha storpåverkan på redovisningsarbetet framöver. Big data är stora volymer av information som hämtas irealtid och som kräver speciella metoder för att hantera. Molntjänster innebär datatjänster som geranvändaren tillgång överallt. LÄS MER

 5. 5. Impact of Business Owners’ Ethnicity and Gender on Financial Performance A classical analytical review and empirical study on how the demographics of company owners impact the results.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jakob Johansson; Sten Li; [2021-06-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Previous research has found that female- and minority-owned businesses generallyunderperform compared to male- and nonminority-owned businesseson a variety of measures, such as sales and profit. The situation is, however,rapidly changing while there is a lack of up-to-date research on the current situation. LÄS MER