Sökning: "big four"

Visar resultat 1 - 5 av 1174 uppsatser innehållade orden big four.

 1. 1. Verksamhetsstyrning i utbildningssektorn : Ett möjliggörande och tvingande perspektiv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Combler; Wilhelm Kuylenstierna; Khaled Alkour; [2022]
  Nyckelord :Performance Management System; Performance management; Management systems; Management control; Coercive control; Enabling control; Management in highschool; Highschool management; Secondary school management; Management in secondary school; Primary school management; Management in primary school; Decentralized organizations; Education sector; Teacher; Teachers; Prestationsledningssystem; prestationsledning; prestationsstyrning; ledningssystem; verksamhetsstyrning; möjliggörande kontroll; tvingande kontroll; verksamhetsstyrning i gymnasieskolan; styrning av gymnasieskolor; gymnasieskolan styrning; verksamhetsstyrning i grundskolan; verksamhetsstyrning grundskolor; decentraliserade organisationer; Utbildningssektorn; Lärare; Lärarna;

  Sammanfattning : Tidigare forskning inom verksamhetsstyrning har fokuserat mestadels på finansiell drivna företag med hierarkisk styrning. Där den grundläggande tanken till verksamhetsstyrningen kommer från David Otleys ramverk från 1999 men har senare utvecklas. Med bland annat mer tydlighet i kommunikation och styrning mellan ledning och anställda. LÄS MER

 2. 2. Vad styr revisorers anmärkningar på börsnoterade bolags redovisning under ISA-701? : En kvantitativ studie av ISA-701

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Ellen Johansson; Layla Taher; [2022]
  Nyckelord :audit tenure; Big 4 Auditing; Key Audit Matter; Key Audit Matter; revisionskvalite; informationsassymetrier; ägarkoncentration; företagskomplexitet; företagsstorlek;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att analysera och förklarar vilka faktorer som påverkar antalet problemområden som revisorn identifierar i form av Key Audit Matter-anmärkningar. Studien undersöker om den nya regleringen som ökar kravet på revisorerna, kan hitta samband mellan antalet KAM-anmärkningar i revisionsberättelsen och andra oberoende variabler. LÄS MER

 3. 3. Myten om Åre : En semiotisk multimodal textanalys av platsvarumärket Åre

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Emilia Finné; Jenny Kästel; [2022]
  Nyckelord :gentrification; tourism; place brand; social class; Åre; gentrifiering; turism; platsvarumärke; klass; Åre;

  Sammanfattning : I egenskap av att vara en av Sveriges största turistorter lockar Åre cirka en miljon besökare per år. För många handlar orten om skidåkning och turismen bidrar med många jobbmöjligheter till den jämtländska byn som ofta beskrivs som lilla Stockholm. LÄS MER

 4. 4. Kommunikation inom revisionsbranschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lukas Winoy; Joel Kvarnsjö; Johanna Hansson; [2022]
  Nyckelord :Sociala medier; varumärke; emotionell och rationell kommunikation; Grant Thornton; Deloitte; revisionsbranschen; big four; semistrukturerad intervju; innehållsanalys; Linkedin.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Kommunikation inom revisionsbranschen Problemformulering: Revisionsbranschen kan antas vara en osynlig bransch när det kommer till att stärka varumärket genom kommunikation i sociala medier. Syfte: Syftet med studien är att bidra med kunskap för forskningsområdet om hur företag i revisionsbranschen använder sig av kommunikation i sociala medier. LÄS MER

 5. 5. Patientens upplevelser och erfarenheter vid bedside överrapportering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Oskar Holmér; Julia Tengwall; [2022]
  Nyckelord :Personalized medicine; Patient participation; Experience; Health communication; Bedside handover; Personcentrerad vård; Patientdelaktighet; Upplevelse; Hälsokommunikation; Bedside överrapportering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Överrapportering mellan skiftbyten är en central roll för sjuksköterskan och en viktig del för vårdverksamheten. Dock är den traditionella överrapporteringen identifierad som ett möjligt område för felkommunikation och minskad patientdelaktighet. LÄS MER