Sökning: "bigotteri"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet bigotteri.

  1. 1. Hälsofrämjande motion för alla elever: Vilka hinder står i vägen?

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

    Författare :Xzenu Cronström Beskow; [2019-12-02]
    Nyckelord :Motion; träning; idrott hälsa; stereotyper; fördomar; bigotteri; diskriminering; mellanförskap; utanförskap; kategorism; identitet; dikotomism; falska dikotomier; hinder; skola; gymnasieskola; gymnasium; elever;

    Sammanfattning : Motion är viktigt för människors fysiska och psykiska hälsa, men vi lever i allmänhet mycketstillasittande liv. Såväl läroplanen som internationella organ rekommenderar att skolan skaerbjuda sina elever riklig tillgång till motion, men det är tveksamt i vilken mån dettaönskemål blir uppfyllt. LÄS MER