Sökning: "bike sharing schemes"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden bike sharing schemes.

 1. 1. Lånecykelsystemet Styr & Ställ - En fallstudie om dess roll i att främja den lokala delningsekonomin i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Isabelle Ruscic; Johanna Nilsson; [2020-07-08]
  Nyckelord :Sharing economy; bike sharing schemes; sustainability; Delningsekonomi; lånecykelsystem; hållbarhet;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformuleringDelningsekonomi är ett koncept som vuxit fram de senaste åren och som fått genomslagskraftvärlden över. Begreppet är svårdefinierat men grundidén är delande framför ägande ochsåledes öka resurseffektivitet, minska klimatpåverkan samt bidra till att skapa sociala bandmellan användare. LÄS MER

 2. 2. Delningsekonomi på mellanstora städers villkor : Styrning och planering av delningsekonomi i Umeå

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Jesper Kramers; [2019]
  Nyckelord :Sharing Economy; Urban Governance; Public-Commons Partnership;

  Sammanfattning : This thesis focuses on how local administrations in mid-sized cities can govern and plan for the sharing economy. To explore this, a case study of Umeå municipality's work on the sharing economy is carried out. LÄS MER

 3. 3. Wheels of Change - How are bike-sharing schemes and bike kitchens institutionalising collaborative consumption and production in Barcelona?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Julia Winslow; [2018]
  Nyckelord :Collaborative economy; business models; institutions; Barcelona; bike-sharing; bike kitchens; Social Sciences;

  Sammanfattning : The collaborative economy represents a paradigm shift that could help to address the economic, social and environmental problems of our time. However, its ability to actually deliver that promise is highly disputed. LÄS MER