Sökning: "bildämnet"

Visar resultat 1 - 5 av 246 uppsatser innehållade ordet bildämnet.

 1. 1. Hur gör bildlärarna i praktiken? - Observationer kring formativ bedömning i bildämnet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Linn Allén; [2019-07-02]
  Nyckelord :Formativ bedömning; bildundervisning; bedömningsstrategier; stöttning;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur tre bildlärare i Göteborg arbetar med formativ bedömning i bildämnet, i syfte att bidra med insikter på området. Där har teorier kring stöttning och Lindströms modell för bildundervisningens olika lärandeformer utgjort de teoretiska utgångs- punkterna. LÄS MER

 2. 2. När min bild inte ser ut som din  : En studie kring interkulturellt perspektiv inom bildämnet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Mujdeh Hedlund; [2019]
  Nyckelord :Interkulturellt förhållningssätt; kultur; pedagogik; ömsesidig; interaktion.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka och belysa tre lärares syn på interkulturellt perspektiv i skolan med fokus på bildämnet, samt ge en bredare inblick i deras erfarenheter om ämnet i fråga. Studiens frågeställningar handlar om hur de tillfrågade bildlärarna resonerar kring interkulturellt perspektiv inom bildämnet och hur de anser att en inkluderande läromiljö kan skapas för elever som har en annan kulturell bakgrund. LÄS MER

 3. 3. Elevers attityder till bildämnet och didaktiska strategier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Nicole Madsen; [2019]
  Nyckelord :elevattityder; bild; högstadiet; motivation; elevinflytande; didaktiska strategier;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt syftar till att undersöka elevattityder till bildämnet i högstadiet, och vad för didaktiska åtgärder man som lärare kan tillämpa för att öka positiva attityder i ämnet. Under min praktik har jag fått erfara att elever inte känner sig engagerade i bildämnet, och lärare som kämpar med att motivera dem. LÄS MER

 4. 4. Lärares föreställningar om kön i bildklassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emelie Grundström; Meitreya Sjöbergh; [2019]
  Nyckelord :gender;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få ökad kunskap kring hur lärares könsroller framträder i klassrum och i undervisning av manliga och kvinnliga lärare. Med en genusteoretisk utgångspunkt analyseras begreppen kön, könsroller och genus utifrån bland annat Butler (2007), Hirdman (2003) samt Connell (2006). LÄS MER

 5. 5. Development of teaching environment and teaching methods in the subjects of art

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Felix toll; [2019]
  Nyckelord :teaching environment; teaching methods; creativity; interactive teaching; interactive learning;

  Sammanfattning : Bildämnet är ett ämne med starka traditioner som i spår av digitaliseringen genomgår en större reformering. Denna reformerande process tog sin början i införandet av läroplan lgr 11 och fortsätter nu med införandet av lgr 18. LÄS MER