Sökning: "bildämnet"

Visar resultat 1 - 5 av 268 uppsatser innehållade ordet bildämnet.

 1. 1. Möjligheter och hinder för didaktisk design i det virtuella rummet : En kvalitativ studie om bildlärares syn på, och implementering av bloggar som pedagogiska verktyg i bildundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Caroline Svahn; [2020]
  Nyckelord :Blogg; bildundervisning; bildämnet; digitala medier; digitalisering; design för lärande; multi-modalitet.;

  Sammanfattning : Studies syfte är att undersöka på vilka sätt tre bildlärare använder sig av bloggar i under­visningen samt vilka möjligheter och hinder de ser med bloggen som bildpedagogiskt verktyg. Studien är genomförd utifrån ett designteoretiskt, multimodalt och sociokulturellt perspektiv på lärande. LÄS MER

 2. 2. Engagemang i bildämnet, olika metoder för att engagera elever i bildundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jessica Christiansson; [2020]
  Nyckelord :Engagemang; elevinflytande; bildundervisning; relationer;

  Sammanfattning : Det är inte helt ovanligt att elever tenderar att göra motstånd mot bildundervisningen, ofta motiveras det med att ämnet är tråkigt eller känns meningslöst. Syftet med denna litteraturöversikt är att undersöka vilka metoder som kan tillämpas av lärare för att elever ska utveckla ett engagemang i bildundervisningen. LÄS MER

 3. 3. I wan´t to work big and learn art- pupils views on art education in lower secondary school

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Annie Rita Yvonne Winde; [2020]
  Nyckelord :bildämnet; identitet; lära för livet; motivation; måluppfyllelse.;

  Sammanfattning : This essay is about the participants students, teachers, school and their terms and regulations. The investigation aim to examine how the art subject curriculum interact with the pupils own views on what they want to achieve in art classes in school. LÄS MER

 4. 4. "Vem är jag, och sådana saker" : En kvalitativ studie om hur tre bildlärare ser på identitet och personlig utveckling inom bildundervisningen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Sofie Olsson; [2020]
  Nyckelord :Identitet; personlig utveckling; bildpedagogik; fenomenologi; essens; begrepp; meningsinnehåll; uttryck;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa studie intervjuades tre bildlärare, verksamma på högstadiet, i syfte att undersöka hur de resonerar kring och arbetar med begreppen identitet och personlig utveckling i förhållande till bildämnet. Det insamlade materialet analyserades och tolkades sedan utifrån fenomenologisk teori, ämnesdidaktiskt perspektiv på uttryck och innehåll i abstrakta begrepp samt fyra, kända identitetsperspektiv. LÄS MER

 5. 5. Vad säger skolan om kultur? : En studie om kulturbegreppets användning i skolans läroplan och medförande didaktiska följder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Pontus Novén; [2020]
  Nyckelord :Kultur; läroplan; kursplan; bildämnet; diskurs; estetisk kultur; antropologisk kultur; bildpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vilka diskurser som finns i utvalda delar av gymnasieskolans läroplan kring begreppet kultur, samt vilka didaktiska följder det kan medfölja. De utvalda kapitlen har varit de övergripande delarna som berör alla ämnena samt bildämnets kursplan. LÄS MER