Sökning: "bild sfi"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden bild sfi.

 1. 1. Digital Alfabetisering En studie om analfabeters språkinlärning med stöd av digitala verktyg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Sara Baker; [2020-01-08]
  Nyckelord :Digitala verktyg; Digitalisering; Alfabetisering; SFI; Analfabeter; Illitterata; Vuxenutbildning;

  Sammanfattning : För att nyanlända vuxna ska kunna komma in i det svenska samhället finns det krav på olika kunskaper de ska uppnå. Genom att lära sig att använda digitala verktyg öppnas nya möjligheter till att involveras i sociala och kulturella sammanhang. LÄS MER

 2. 2. Elevers upplevelse av Sfi Svenska För Invandrare : Man hör mycket från andra skolor men min var jättebra

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Angelica Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :Svenska för invandrare Sfi ; vuxna nyanlända; svenska som andraspråk; grundläggande vuxenutbildning; kritisk fenomenologi; etablering.;

  Sammanfattning : Eftersom Svenska för invandrare (Sfi) både är ett allmänt debatterat område samtidigt som det är ett sparsamt kartlagt forskningsområde undersöker den här studien Sfi-utbildningen utifrån ett elevperspektiv. Genom en kritiskt fenomenologisk ansats ges elevernas enskilda upplevelser utrymme att höras. LÄS MER

 3. 3. Mamma, pappa, barn...eller? : En ideologikritisk analys av fem läromedels familjepresentationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Magdalena Folkesson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen avser jag att undersöka fem sfi-läromedels sätt att presentera samhällskonstruktionen familj. Med tanke på att de texter som står i läromedlen kan vara den enda text en elev läser om Sverige kan läromedlet ha stor påverkan på elevens bild av Sverige. Att Sverige har en hög tolerans för t.ex. LÄS MER

 4. 4. När det verbala språket inte räcker till : En studie kring bildens betydelse vid språkinlärning för vuxna andraspråksinlärare

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Mujdeh Hedlund; [2018]
  Nyckelord :Sociosemiotiska teorin; semiotiska resurser; modaliteter; affordance betydelsepotential; meningsskapande; ut vidgat textbegrepp.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka vilken betydelse andraspråkslärare anser att användning av bild som en semiotisk resurs har i undervisning för vuxna andraspråksinlärare. Studien har sin grund i den sociosemiotiska teorin. LÄS MER

 5. 5. "Nu kan jag allt" : En kvalitativ studie om upplevelsen av praktik med yrkesinriktad-SFI i Säffle Kommun

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Desirée Larsson; Petra Andersson; [2018]
  Nyckelord :Habitus; fält; empowerment; kapital; delaktighet; kontroll.;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka utrikesföddas upplevelser av en arbetsmarknadspolitisk insats som de medverkat i. Insatsen som undersöks är ”praktik med yrkesinriktad-SFI” i Säffle Kommun. LÄS MER