Sökning: "bild språkinlärning"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden bild språkinlärning.

 1. 1. Digital Alfabetisering En studie om analfabeters språkinlärning med stöd av digitala verktyg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Sara Baker; [2020-01-08]
  Nyckelord :Digitala verktyg; Digitalisering; Alfabetisering; SFI; Analfabeter; Illitterata; Vuxenutbildning;

  Sammanfattning : För att nyanlända vuxna ska kunna komma in i det svenska samhället finns det krav på olika kunskaper de ska uppnå. Genom att lära sig att använda digitala verktyg öppnas nya möjligheter till att involveras i sociala och kulturella sammanhang. LÄS MER

 2. 2. Preschool children´s meeting with literacy

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jesenka Sehic Musinovic; Florije Zeqiri Fejzullahi; [2019]
  Nyckelord :Literacy; emergent literacy; sociokulturellt perspektiv; barns literacyhistoria; högläsning;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilka metoder och arbetssätt förskollärare förhåller sig till för att främja barns språkutveckling genom läsning i förskolan. Denna studie görs utifrån ett sociokulturellt perspektiv och baserar sig på grundtesen att människors interaktion, möten med varandra, är betydelsefullt för hur språkinlärning och lärandet sker i samspelet med andra i olika situationer och med olika verktyg. LÄS MER

 3. 3. Elevers andraspråksinlärning : en kvalitativ intervjustudie om lärares användning av bilder

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Karin Stenman; [2019]
  Nyckelord :bildstöd; språkinlärning; andraspråkselever; nyanlända elever;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att få mer kunskap hur lärare använder bilder som stöd i undervisningen för att hjälpa inlärning av det svenska språket hos nyanlända elever samt andraspråkselever. Vidare undersöks hur lärare motiverar valet av bilder. För att uppnå syftet användes kvalitativa semistrukturerade intervjuer som metod. LÄS MER

 4. 4. Språkutveckling hos flerspråkiga barn genom ett lekperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Svetlana Skolyarino; [2018]
  Nyckelord :Arbetssätt; flerspråkiga barn; kroppsspråk; lekperspektiv; språkutveckling; upplevelser;

  Sammanfattning : Inledning: Vart fjärde barn i Sverige har utländsk bakgrund (Statistiska centralbyrån, 2017).Förskollärare behöver kunskaper kring språkutvecklingsområdet för att underlätta barnens väg till språkbehärskandet. En stor del av tiden under vistelse i förskolan leker barn. LÄS MER

 5. 5. När det verbala språket inte räcker till : En studie kring bildens betydelse vid språkinlärning för vuxna andraspråksinlärare

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Mujdeh Hedlund; [2018]
  Nyckelord :Sociosemiotiska teorin; semiotiska resurser; modaliteter; affordance betydelsepotential; meningsskapande; ut vidgat textbegrepp.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka vilken betydelse andraspråkslärare anser att användning av bild som en semiotisk resurs har i undervisning för vuxna andraspråksinlärare. Studien har sin grund i den sociosemiotiska teorin. LÄS MER