Sökning: "bilderbok multimodal"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden bilderbok multimodal.

 1. 1. Högläsningens språkliga samspel. En studie av samspelet mellan lärare, barn och bilderbok vid enskild litteraturläsning i förskolan.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Sara Eliasson; [2017-12-07]
  Nyckelord :Early Childhood Literacy; litteracitet; högläsning; kommunikation; samspel; multimodal; upprepning; förskola; bilderbok;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka det språkliga, multimodala samspel som uppstod under upprepad enskild högläsning på en förskola. Studiedesignen var en videoobservationsstudie av enskild högläsning i förskolan, där 3 lärare och 6 barn medverkade vid sammanlagt 32 lästillfällen. LÄS MER

 2. 2. Den specialanpassade bilderboken ur ett estetiskt perspektiv : Multimodal analys av böcker med teckenspråk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Mirjam Widdesgärd; [2015]
  Nyckelord :Bilderbok; bilderboksanalys; pedagogiskt specialanpassad; teckenspråkstecken; TAKK;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en estetisk bilderboksanalys av pedagogiskt specialanpassade bilderböcker med teckenspråk inom språkutvecklings metoden TAKK. Syftet med studien är att studera om dessa böcker påverkas utifrån ett estetiskt perspektiv av det pedagogiska inslaget. LÄS MER

 3. 3. Fadersgestalten i bilderboken : Läsning av 6 böcker från 1959 till idag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Jessica Narvelid; [2015]
  Nyckelord :Picture Book; icture Book Analysis; Father Figure; Bilderbok; Bilderboksanalys; Fadersgestalt;

  Sammanfattning : I detta examensarbete kan du läsa om hur fadersgestalten integreras i barns verklighet samt i dess lekvärld med bilderböcker. Syftet med studien är att belysa hur fadersgestalten framställs i äldre och nya bilderböcker, och om den har ändrats med tiden. LÄS MER

 4. 4. Var är egentligen liten vit och skär och alla små brokiga? ­ En undersökning av mångfald i bilderböcker

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Håkan Bengtsson; Ebba Johansson; [2008]
  Nyckelord :Mångkulturalism; etnicitet; kultur; bilderbok; dis;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande arbete är att undersöka och synliggöra hur etnicitet, kultur och mångkulturalismkonstrueras i ett urval av samtida bilderböcker riktade till barn i förskoleåldern. Bilderboksgenren har varitrelativt styvmoderligt behandlad av den tidigare forskningen ­ i synnerhet med avseende på hurmångkulturalism, kultur och etnicitet (re)produceras i bilderböckerna. LÄS MER