Sökning: "bilderbok"

Visar resultat 1 - 5 av 180 uppsatser innehållade ordet bilderbok.

 1. 1. Titeln må vara Borttappad, men det är inte dess läsare : Hur Shaun Tans bilderbok Borttappad subtilt leder dess läsare framåt och engagerar till en närmare läsning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Felix Karlsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. En studie om elevers medvetenhet om genus och jämställdhet : Betydelsen av litteratururval och boksamtal för att uppfylla F-3-lärares uppdrag att främja elevers genusmedvetenhet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Kajsa Dysholm; [2021]
  Nyckelord :Genus; jämställdhet; genusnormer; genusmedvetenhet;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to show how a curated selection of literature to be discussed in class will reflect and have an impact on pupils' expressed awareness of gender and equality. Three picturebooks with different perspectives on gender and equality were selected and read in class. LÄS MER

 3. 3. ”Rasism är en struktur, inte en händelse” : En bilderboksanalys om hur mångfald representeras i sex barnböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Amina Halilovic; Amanda Jonsson; [2021]
  Nyckelord :social stratification; whiteness standard; white supremacy; diversity; multiculturality; children’s literature; racism; ethnicity; picture book; social skiktning; vithetsnorm; vit överhöghet; mångfald; mångkulturalitet; barnlitteratur; rasism; etnicitet; bilderbok;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att utföra en bilderboksanalys av hur mångkulturalitet representeras i sex nutida barnböcker utgivna år 2019–2021 för att uppmärksamma och i förlängningen motverka den vithetsnorm som till stor del präglar vår kultur. Den teoretiker som främst legat till grund för studien är Robin DiAngelo som skriver om vit överhöghet och hur den ligger till grund för rasism i samhället. LÄS MER

 4. 4. Bilderbokens text- och bildrelation från ett läsförståelseperspektiv : En litteraturstudie om hur relationen mellan text och bild i bilderboken påverkar läsförståelsen hos elever i årskurs 1–3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Andersson Matilda; Henningsson Stina; [2021]
  Nyckelord :läsförståelse; bilderbok; lärarensroll;

  Sammanfattning : Bilderböcker som elever möter idag i sin undervisning innehåller text- och bildrelationer med varierande komplexitet. Syftet med den här litteraturstudien var att undersöka vad forskning säger om relationen mellan text och bild, kopplat till elevers läsförståelse i årskurserna F–3 och lärarens roll. LÄS MER

 5. 5. Barns utveckling av ordförrådet med hjälp av bilderböcker : En intervjustudie med förskollärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Magnusson Susanne; [2021]
  Nyckelord :Bilderbok; förskola; högläsning; ordförråd;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to gain an understanding of how preschool teachers can develop children's vocabulary using picture books. The method used is qualitative interviews conducted with four preschool teachers at three different public preschools in middle Sweden. The interview results are analyzed from a socio-cultural perspective. LÄS MER