Sökning: "bilderboksläsning"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet bilderboksläsning.

 1. 1. Bilderboksläsning i förskolan : En studie om hur pedagoger i förskolan använder bilderboken vid högläsning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Martina Ohlson; [2018]
  Nyckelord :Högläsning; boksamtal; temaarbete; förskolepedagoger; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka hur bilderboken används av pedagoger vid fyra förskoleavdelningar, där 3-åriga och 5-åriga barn befinner sig. För att uppnå mitt syfte utgick jag från tre frågeställningar som på olika sätt ringar in syftet och dessa är: hur använder pedagogerna i förskolan bilderboken vid högläsning, på vilket sätt inbjuder pedagogerna i förskolan barnen att samtala under högläsning av bilderboken och hur blir bilderboken synlig i andra sammanhang i verksamheten än under högläsningsstunden. LÄS MER

 2. 2. Soffan, boken och förväntningarna : En studie om två förskolors läskultur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Cecilia Grimsberg; Jasmin Wolf; [2015]
  Nyckelord :Kulturanalys; bilderboksläsning; kultur; genus; förskollärare;

  Sammanfattning : I studien undersöks två förskolor utifrån ett kulturanalytiskt perspektiv. Studien syftar till att beskriva två läskulturer där flickors och pojkars möjligheter i relation till den rådande läskulturen tas i beaktande. LÄS MER

 3. 3. Matematik i sagans värld : En intervjustudie med förskollärare om deras arbete med bokläsning och matematik i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Lina Flink; Lina Karlsson; [2014]
  Nyckelord :barns lärande; bilderböcker; förhållningssätt; förskollärare; interaktioner; matematik; språk;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om förskollärares erfarenheter av att kombinera bilderboksläsning och matematik i förskolan. Förskolans läroplan Lpfö98/10 (Skolverket, 2010) belyser att förskollärare ska se till att barnen i förskolan får stimulans och utmaning i sin språk och kommunikationsutveckling samt i sin matematiska utveckling. LÄS MER

 4. 4. Bilderboken i förskolan - vila eller upplevelse? : En studie om hur pedagoger använder bilderboken i sitt pedagogiska arbete.

  M1-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

  Författare :Jeanette Aschan; [2009]
  Nyckelord :Bilderbok; förskola; läsvila; boksamtal;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka om den planerade högläsningen i förskolan tar fasta på läroplanens tankar om vad den är tänkt att leda till och om det är en passiv eller aktiv aktivitet för barnen. Tre pedagoger på olika förskolor har blivit observerade och intervjuade angående sin bilderboksläsning, då de under intervjuerna fått frågor rörande deras syfte med läsningen och varför man läser bilderböcker i förskolan. LÄS MER