Sökning: "bildlärare och bildämnet."

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade orden bildlärare och bildämnet..

 1. 1. Samtidskonst, vad tusan är det? : En kvalitativ studie om samtidskonstens utmaning och potential till lärande vid bildundervisning på högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Linda Fransson; [2021]
  Nyckelord :bild; bildämnet; bildundervisning; samtidskonst; konst; estetiska lärprocesser; lärande; meningsskapande; högstadiet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hinder och utmaningar i samband med bildundervisning av samtidskonst på högstadiet, samt undersöka samtidskonstens möjligheter och potential till lärande.Syftet är också att synliggöra hur bildlärare förhåller sig till att integrera samtidskonst i bildundervisning på högstadiet. LÄS MER

 2. 2. Visuell litteracitet i bildundervisningen : Bildlärares undervisningspraktiker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Linda Pers; [2021]
  Nyckelord :Bildämnet; visuell litteracitet; undervisningspraktiker; diskursanalys;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att synliggöra vad begreppet visuell litteracitet innefattar, samt vilka undervisningspraktiker bildlärare använder för att öka elevernas förmågor och kunskaper inom detta område. Utifrån frågeställningarna görs halvstrukturerade intervjuer med fem bildlärare. LÄS MER

 3. 3. Bildlärares användning av läroplanen : En kvalitativ studie av hur bildlärare tolkar och använder läroplaner i årskurs 7–9.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Lise-Lotte Vestblad; [2021]
  Nyckelord :Läroplanen; undervisning; målen; elever; bildlärare och bildämnet.;

  Sammanfattning : I denna studie har en kvalitativ undersökning genomförts för att ta reda på bildlärares uppfattningar om och användning av läroplanen i den dagliga undervisningen i ämnet bild. För att samla in empiri gjordes semistrukturerade frågor i en enkätundersökning via nätet där sex respondenter deltog. LÄS MER

 4. 4. Visuella kulturers roll i bildundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö universitetsbibliotek

  Författare :Isabelle Strömvall; Tintin Krans Genrup; [2021]
  Nyckelord :Visuell Kultur; Bildundervisning; Representation; Kultur; Praktisk bildundervisning; digitalisering; populärkultur.;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt behandlar visuella kulturer utifrån en skolkontext. Undersökningen är baserad på ett antal vetenskapliga texter och ett urval av källor har gjorts och kritiskt granskats utifrån deras relevans i förhållande till vår frågeställning. LÄS MER

 5. 5. Bildämnets metodik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Jacob Zidén; Isa Engström; [2021]
  Nyckelord :didaktik; metodik; undervisningspraktiker; bild; bildlärare; bildundervisning;

  Sammanfattning : Den bildundervisning som sker i klassrummen centreras runt manuella bildframställningsmetoder och avspeglar snarare en praktisk-estetisk syn på bildämnet än den kommunikativa som senare läroplaner skriver fram. Mot bakgrund av det och den förskjutning som skett i och med akademiseringen av lärarutbildningar, där det mer teoretiska och övergripande begreppet didaktik fått ersätta metodiken, undersöker denna kunskapsöversikt hur forskningen skriver fram att bildundervisningen utformas. LÄS MER