Sökning: "bildning."

Visar resultat 1 - 5 av 327 uppsatser innehållade ordet bildning..

 1. 1. Teknikämnet i grundskolan : en studie av Problemrepresentationer i teknikämnet reflekterat mot ett bildningsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Peder Strömqvist; [2021]
  Nyckelord :Bacchi; bildning; innehållsanalys; kategorial bildning; Klafki; kursplan; problemrepresentation; teknikämnet.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Teknikämnet är ett ungt ämne som söker sin roll i skolan och följsamhet till det teknikintensiva samhällets utveckling. Syftet med detta examensarbete är att bidra med kunskap om hur teknikämnet i grundskolans senare årskurser motiveras och konstrueras i kursplanen. LÄS MER

 2. 2. Konfucius, läraren och utbildning : En undersökning om bildning och lärarideal i Konfucius idealsystem

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionshistoria

  Författare :Fredrik Hedlund; [2021]
  Nyckelord :Konfucius; De fyra böckerna; James Legge; Bildningsideal; Lärarideal; Immanuel Kant; Wilhelm Von Humboldt; Friedrich Nietzche;

  Sammanfattning : Confucius is often considered a great teacher and the sage of Chinese philosophy for thousands of years. His teachings laid the foundation for an education system that prevailed for almost 2000 years before being outlawed by the revolution in 1905. LÄS MER

 3. 3. Skönlitteraturens möjligheter : En systematisk litteraturstudie om skönlitteraturens potential i den svenska grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Frank Markus; Adam Davidsson; [2021]
  Nyckelord :Fiction; compulsory school; reading; literature discussion; school’s democratic mission; Skönlitteratur; grundskolan; läsning; boksamtal; skolans demokratiska uppdrag;

  Sammanfattning : Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att undersöka vad tidigare forskning har kommit fram till gällande användning av skönlitteratur i undervisningssammanhang, samt hur en mer omfattande användning av skönlitteratur i skolan skulle kunna påverka skolans dubbla uppdrag. Studiens resultat bygger på 14 publikationer som tagits fram genom databassökning. LÄS MER

 4. 4. Klassiker i klassrummet : En överblick av klassikers relevans i högstadiet och gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ebba Salomonsson; Malin Fjellborg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Översikten ämnar att undersöka vad forskning säger om hur klassisk litteratur kan bli meningsskapande i ett mångkulturellt klassrum i både högstadiet och gymnasiet. Klassiker har valts då dessa texter ofta förknippas med att vara svårtillgängliga så väl som de ofta förknippas med en snäv syn på bildning. LÄS MER

 5. 5. Generationen som inte vill läsa — en modern myt?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Lynn Balheden; [2020-09-28]
  Nyckelord :Läsning; litteraturläsning; litteraturundervisning; läsundervisning; litteraturdidaktik; svenskämnet; högstadiet; läsmotivation; läslust; läsupplevelse; lästeorier; Self-determination Theory; SDT; Bildung; bildning.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att utforska och beskriva högstadieelevers uppfattningar om läsning inom ramen för svenskämnet samt vilka faktorer som påverkar elevers läsmotivation. Tidigare forskning visar att ungas läsande minskar i rask takt och att allt fler av dem endast läser om de måste. LÄS MER