Sökning: "bildning"

Visar resultat 1 - 5 av 352 uppsatser innehållade ordet bildning.

 1. 1. MELLAN BILDNING OCH ANSTÄLLNINGSBARHET

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Astrid Löthner; Ola Thunander; [2021-08-05]
  Nyckelord :högre utbildning; bildning; anställningsbarhet; utbildningspolitik; bolognaprocessen;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syfte med denna studie är att undersöka spänningenmellan bildning och ekonomisk nytta inom generella program i svenskhögre utbildning. Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att undersökaargument och resonemang vid inrättandet av ett generellt program samtdess syfte och funktion efter inrättning. LÄS MER

 2. 2. ATT STYRA APL I RÄTT RIKTNING

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Anna Nilsson; [2021-06-21]
  Nyckelord :APL; yrkesidentitet; yrkesgemenskap; yrkeslärare;

  Sammanfattning : Att styra arbetsplatsförlagt lärande (APL) i rätt riktning är en uppgift som kräver förkunskap om vad som ärrätt riktning, men kräver också yrkeskunskap om vilka förmågor och teoretiska kunskaper eleven behöver haför att kunna bemöta arbetsmarknadens förväntningar. Studiens yttersta syfte är att genom en tydligare kopp ling mellan skolförlagd utbildning och APL minska avbrotten på barn- och fritidsprogrammet. LÄS MER

 3. 3. Rädda klimatet, och din pension : En studie i hur en implementering av hållbarhet vid en beteendeekonomisk intervention påverkar intresset för det privata pensionssparandet

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Axel Pettersson; Simon Åkesson; [2021]
  Nyckelord :Sustainability; retirement savings; intervention; financial education; framing; Hållbarhet; pensionssparande; intervention; finansiell bildning; inramning;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Svenskar har generellt ett för lågt privat sparande till sin pension för att kunna upprätthålla en likvärdig konsumtionsnivå som pensionär. Tidigare forskning visar att beteendeekonomiska interventioner är ett kostnadseffektivt sätt att motverka de kognitiva bias som bidrar till att människan inte förmår spara tillräckligt till pensionen. LÄS MER

 4. 4. Teknikämnet i grundskolan : en studie av Problemrepresentationer i teknikämnet reflekterat mot ett bildningsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Peder Strömqvist; [2021]
  Nyckelord :Bacchi; bildning; innehållsanalys; kategorial bildning; Klafki; kursplan; problemrepresentation; teknikämnet.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Teknikämnet är ett ungt ämne som söker sin roll i skolan och följsamhet till det teknikintensiva samhällets utveckling. Syftet med detta examensarbete är att bidra med kunskap om hur teknikämnet i grundskolans senare årskurser motiveras och konstrueras i kursplanen. LÄS MER

 5. 5. Tappvattenkvaliténs påverkan på ventilers livslängd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Författare :Andreas Spångberg; Colin Svensson Hultgren; [2021]
  Nyckelord :Blandningsventiler; avzinkning; oxidbildning; accelererad livlängdsprovning; avzinkningshärdig mässing; vattenkemi; tappvatten; dricksvatten;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet är baserat på en uppdragsbeskrivning från ventiltillverkaren ESBE. Företaget önskar utveckla livslängdsprovning av ventiler utifrån kemisk sammansättning hos tappvattnet och det finns ett intresse hos företaget kunna identifiera de faktorer som kan leda till haveri eller på annat vis inverka på ventilernas funktion. LÄS MER