Sökning: "bildsamtal"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet bildsamtal.

 1. 1. Barns kommunikation genom teckningar : En studie i hur bildsamtal med barn om deras teckningar kan påverka hur pedagoger förstår barns kommunikation genom teckningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Märta Ruus; [2022]
  Nyckelord :preschool; picture-talk; Semiotics; visual literacy; pictorial development; förskola; bildsamtal; Semiotik; visuell litteracitet; bildspråklig medvetenhet;

  Sammanfattning : Målet med denna studie är att ge insikt i hur barn kommunicerar genom sina teckningar och vilken nytta pedagoger kan få av bildsamtal med barn om deras teckningar för att verkligen förstå vad det är barnet vill kommunicera. Undersökningen gjordes i form av en kvalitativ webbenkät med kvantitativa inslag som skickats ut till ett urval av pedagoger. LÄS MER

 2. 2. Samtal om bilder : En studie om när och hur bildlärare introducerar bildsamtal och bildanalys

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Karolina Strömblad; Svensson Josefin; [2022]
  Nyckelord :Bildanalys; Bildsamtal; Sociokulturellt perspektiv; Bildämnet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka när och hur lärare samtalar kring bilder och introducerar bildanalys i grundskolan. Undersökningsmaterialet lyfter lärarnas tillvägagångssätt och undervisningsmetoder. LÄS MER

 3. 3. Barns värderingar, föreställningar och förväntningar på kön utifrån bildsamtal : "För det är lite annorlunda och olika för killar och tjejer"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Nathalie Svedberg; Mathilda Junås; [2021]
  Nyckelord :Barnintervjuer; barns syn; genus; jämställdhet; könsroller;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att studera barns syn på kön och det som undersöktes var barns värderingar, föreställningar och förväntningar på kön utifrån normativa- och normkritiska bildsamtal. Tidigare forskning visar på att barn är medvetna om hur de olika könen ska bete sig för att passa in i samhället och bli accepterade. LÄS MER

 4. 4. Samtal om barnens egna bilder- ur ett förskollärarperspektiv : En fenomenologisk studie om förskollärarnas upplevelse av sina samtal med barn om barns egna bilder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Johanna Hasselmark; [2020]
  Nyckelord :Conversations about artworks; Phenomenographic onset method; free creation in preschool; aesthetical learning; preschool teachers; Bildsamtal; fenomenografisk metodansats; estetiskt lärande; fritt skapande; förskollärare;

  Sammanfattning : The aim of this study is to gather knowledge about how preschool teachers talk to children about the children’s own drawings. The purpose and the questions at issue is made from a phenomenological perspective on learning, this means that it´s the preschool teachers experience of the phenomenon of conversing with the children about their pictures that is going to be examined. LÄS MER

 5. 5. Att stödja elevers bildutveckling ur ett lärarperspektiv : En undersökning kring bildlärares syn på hur de kan stödja och motivera elever med olika förutsättningar i bildutvecklingen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Pernilla Nordman; [2019]
  Nyckelord :Bildutveckling; Art Education; bilddidaktik; bildundervisning; motivation; formativ bedömning; bildsamtal; stöd.;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka tankar bildlärare har kring barns bildutveckling, vilka svårigheter, problem och möjligheter de relaterar till denna och vilken syn lärarna har på hur de kan stödja och motivera elever, med olika förutsättningar, i deras bildutveckling. Undersökningen utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv då det tar sin utgångspunkt i att lärande sker tillsammans med andra människor i olika kontexter och genom kommunikation. LÄS MER