Sökning: "bildskapande i fritidshemmet"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden bildskapande i fritidshemmet.

 1. 1. Bildskapande på fritidshemmet : En kvalitativ studie om bildskapande på fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sandy Masih; Sare Nbaate; [2020]
  Nyckelord :Youth leisure centre; image creation; gender perspective; image activities; social interaction; Fritidshem; bildskapande; genusperspektiv; bildaktiviteter; sociala samspel;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to elucidate how students use image creation at the youth leisure centre. We also want to highlight the the differences that exist between the students' image creation from a gender perspective as well as how the students interact with each other during the image creation. LÄS MER

 2. 2. Syften med bild i fritidshem : En kvalitativ intervjustudie med fem lärare i fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik; Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Susann Hallqvist; Julia Larsson; [2018]
  Nyckelord :After-school activities; after-school teacher; arts; purposes with art activities; Bild; fritidshem; lärare i fritidshem; syften med bildaktiviteter;

  Sammanfattning : Forskning visar att bildskapande kan användas på många olika sätt. I fritidshemmet är det vanligt att man utgår ifrån läroplanen när man planerar aktiviteter som rör bild. Även elevers intressen och behov ligger till grund för hur man arbetar. Utifrån de syften pedagoger har med en bildaktivitet formas aktiviteten. LÄS MER

 3. 3. Barns bildskapande

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Barbro Bergsfeldt; [2017-06-22]
  Nyckelord :estetisk verksamhet; Bild; Förskoleklass; Förskolan;

  Sammanfattning : Det här projektet är inspirerat av upplägget för en interventionsstudie och handlar om hur barn med hjälp av en bildpedagog kan utveckla sitt bildskapande. Begreppet intervention betyder att man medvetet inför någon form av påverkan i en grupp för att studera om någon förändring sker. LÄS MER

 4. 4. Barns kommunikation under bildskapande aktiviteter : En kvalitativ studie om barns kommunikation och samspel under gemensamma bildskapande aktiviteter på fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Hanna Carlqvist; Hanna Skoog; [2017]
  Nyckelord :peer-learning; Bildskapande; fritidshem; kommunikation; samspel;

  Sammanfattning : Syftet med det här självständiga arbetet är att redogöra för hur elever kommunicerar och lär av varandra i gemensamma bildskapande aktiviteter på fritidshemmet. I arbetet beskriver vi utöver den kommunikation och de samspel som uppstår mellan eleverna också om olika bildlösningar elever finner och hur de gör för att lösa dessa. LÄS MER

 5. 5. Musikmålning. Utvecklingsarbete på fritidshem

  Kandidat-uppsats,

  Författare : [2014]
  Nyckelord :Aktionsforskning; Utvecklingsarbete; Kvalitetsarbe;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka ifall eleverna använder sig av orden fint och fult i bilden samtbra och dåligt i musiken i sitt musik- och bildskapande. Undersökningen avsågs besvara vilkatankar och känslor som eleverna uttrycker i musik och blidskapandet på fritidshemmet. LÄS MER