Sökning: "bildstöd"

Visar resultat 1 - 5 av 417 uppsatser innehållade ordet bildstöd.

 1. 1. Kommunikation som mänsklig rättighet och grundläggande behov. Ett utvecklingsarbete om kommunikation och samspel under mellanmålet i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Caroline Söderqvist; Kumlin Svensson Peedu; Linnea Svensson Peedu; [2024-02-29]
  Nyckelord :Viktiga vuxna i barns närhet; alternativa kommunikationssätt och samspel; interaktion; scaffolding; språk; multimodalt lärande.;

  Sammanfattning : Vårt syfte med utvecklingsarbetet är att utveckla barns möjligheter till kommunikation med vuxna och andra barn, samt att erbjuda barnen alternativ för att kunna delta i kommunikativa sammanhang i förskolans verksamhet. Likt Vygotskij framhäver i det sociokulturella perspektivet blir inte omvärlden meningsfull förrän barnen får en chans att vara delaktiga i den, samt vara med och påverka i interaktion med andra människor. LÄS MER

 2. 2. Alternativ och Kompletterande Kommunikation i förskolan En aktionsforskningsstudie om hur samtalskartor kan främja kommunikation och samspel i barngruppen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Johanna Broholm; Sofie Sharro; [2024-02-29]
  Nyckelord :Förskola; AKK; samtalskartor; kommunikation; samspel; strategier; aktionsforskning;

  Sammanfattning : Vi är två förskollärarstudenter som i detta utvecklingsarbete har studerat användningen av samtalskartor som ett verktyg för Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK). Syftet med studien är att utforska användningen och utveckla förståelsen för samtalskartor som en form av AKK för att främja kommunikations- och språkutveckling hos barn med begränsad tal- och språkförmåga. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares uppfattningar om specialpedagogiskt arbete i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Sofia Enander; Alexandra Larsson; [2024-02-27]
  Nyckelord :specialpedagogik; insatser; stöd; förskollärare; intervju;

  Sammanfattning : I enlighet med ”Läroplanen för förskolan” (2018) ska förskolan särskilt uppmärksamma de barn som av olika skäl har behov av mer ledning och stimulans eller särskilt stöd. Vidare ska de barn som har behov av mer stöd och stimulans få detta anpassat utifrån sina individuella behov och förutsättningar. LÄS MER

 4. 4. Förskollärares användning av alternativ och kompletterande kommunikation i förskolan. En kvalitativ studie.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Julia Malm; Clara Svensson; [2024-02-26]
  Nyckelord :AKK; förskola; förskollärare; inkludering; möjligheter och hinder;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa studie är syftet att undersöka hur förskollärare använder alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) för att bidra till inkludering, specifikt under samlingen samt hur det används i verksamheten i stort. I denna studie undersöks förskollärares användning av tecken som stöd och bildstöd. LÄS MER

 5. 5. Är förskoleklassen för alla barn? - En kvalitativ forskningsstudie av lärares uttryckta uppfattningar om hur förskoleklassens obligatoriska etablering i grundskolan påverkat skolgången för elever som har koncentrationssvårigheter

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Zandra Bengtsson; Helen Allansson; Christina Ström Nilsson; [2024-02-06]
  Nyckelord :läroplan; skolifiering; koncentrationssvårigheter; extra anpassningar; specialpedagogiska anpassningar; kartläggning;

  Sammanfattning : Förskoleklassen har tidigare setts som en bro mellan förskola och skola och som en övergång för barn in i skolvärlden. Sedan drygt fem år tillbaka är förskoleklassen obligatorisk för alla barn och även förskoleklassens läroplan har ändrats från att tillhöra förskolan till att nu vara en del av grundskolan. LÄS MER