Sökning: "bildterapi"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet bildterapi.

 1. 1. Psykoterapeuters erfarenhet av eget arbete med känslor i bildterapi : En kvalitativt deskriptiv studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal Bräcke högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Therése Högberg; [2021]
  Nyckelord :Art therapy; Psychotherapy; Art psychotherapists; Feelings; Emotions; Affects; Qualitative method; Bildterapi; Psykoterapi; Bildpsykoterapeuter; Känslor; Emotioner; Affekter; Kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Inledning: Känslor spelar en betydande roll i psykisk ohälsa och är ett fokus i terapeutiskt arbete. De kan gömma sig bakom försvar och i förkroppsligade tillstånd och behöva medvetandegöras. LÄS MER

 2. 2. Hur arbetar bildterapeuter med affektmedvetenhet?

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Anna Farrokhi; [2021]
  Nyckelord :Art Therapy; affects; art material; Expressive Therapies Continuum;

  Sammanfattning : Syfte: I denna studie undersöktes bildterapeuters berättelser om hur de arbetar med affektmedvetenhet i bildterapi. Metod: En kvalitativ studiedesign användes genom semistrukturerade intervjuer med fyra bildterapeuter. För att utvinna data valdes tematisk analys. LÄS MER

 3. 3. Kreativiteten som satte fart på själen : En möjlig väg till arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Viktoria Lindén; Charlotte Stensdotter Wikhall; [2021]
  Nyckelord :Kreativt skapande; långtidssjukskriven; återhämtning; grupp; empowerment; arbete;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsstudien är att beskriva hur socialarbetare upplever att användandet av kreativt skapande kan vara ett sätt för långtidssjukskrivna som står långt utanför arbetsmarknaden att närma sig arbete eller annan sysselsättning. Genom kvalitativa intervjuer med sex socialarbetare har detta undersökts. LÄS MER

 4. 4. Abode - Memories of houses

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Steneby - Institutionen för Konsthantverk och Design

  Författare :Carina Fogde; [2020-07-09]
  Nyckelord :House; Louise Bourgeoise; Chaharu Shiota; Chaharu Shiota; Efva Lilja; Margaretha Rossholm Lagerlöf;

  Sammanfattning : My exam work is based upon the process of forming Metal, from a concept to finished form, my purpose was to find new ways in my working method and highlight the process, in the theme of Abode- memories from houses. I have focused on the texture of my house and the body of the house. LÄS MER

 5. 5. Arbetsterapeuters resonemang om bildterapi för personer med depression En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Zahra Aboubaker; Katrin Marawgeh; [2020-06-22]
  Nyckelord :Art therapy; Depression; Occupational therapy;

  Sammanfattning : Bakgrund Inom arbetsterapi är aktivitet ett centralt begrepp som kan främja hälsa. Ur aktivitetsperspektivet är bildterapi en viktig behandlingsmetod som leder till en positiv inverkan på de vardagliga aktiviteterna samt att dessa aktiviteter förbättrar välbefinnandet. LÄS MER