Sökning: "bildundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 173 uppsatser innehållade ordet bildundervisning.

 1. 1. En studie i hur bildämnet ger utrymme för elever med flytande genusidentifiering att skapa sin identitet och vikten av att utbilda blivande bildlärare i normkritiskt arbete.

  Master-uppsats,

  Författare :Katarina Jansson Hydén; [2020-06-26]
  Nyckelord :B​ilddidaktik; bildkommunikation; flytandegenusidentifiering; genus; identitet; inkludering; könsdysfori; multimodala uttryck; normkr​itik; bildundervisning; skola; kärnämne;

  Sammanfattning : Elever i tonåren befinner sig i ett sammanhang där skapandet av identitet är centralt. Därför identitetsskapande är ett övergripande syfte för forskningen som beskrivs i denna artikel, att undersöka hur deras förutsättningar för ett identitetsskapande gestaltas genom ämnet bild i högstadiet och i gymnasieskolan (Bergström, 2007; Bremer, 2011; Hellman, 2017; Lindstrand, 2006; Lindström, 2006; Åsén, 2006). LÄS MER

 2. 2. Möjligheter och hinder för didaktisk design i det virtuella rummet : En kvalitativ studie om bildlärares syn på, och implementering av bloggar som pedagogiska verktyg i bildundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Caroline Svahn; [2020]
  Nyckelord :Blogg; bildundervisning; bildämnet; digitala medier; digitalisering; design för lärande; multi-modalitet.;

  Sammanfattning : Studies syfte är att undersöka på vilka sätt tre bildlärare använder sig av bloggar i under­visningen samt vilka möjligheter och hinder de ser med bloggen som bildpedagogiskt verktyg. Studien är genomförd utifrån ett designteoretiskt, multimodalt och sociokulturellt perspektiv på lärande. LÄS MER

 3. 3. Engagemang i bildämnet, olika metoder för att engagera elever i bildundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jessica Christiansson; [2020]
  Nyckelord :Engagemang; elevinflytande; bildundervisning; relationer;

  Sammanfattning : Det är inte helt ovanligt att elever tenderar att göra motstånd mot bildundervisningen, ofta motiveras det med att ämnet är tråkigt eller känns meningslöst. Syftet med denna litteraturöversikt är att undersöka vilka metoder som kan tillämpas av lärare för att elever ska utveckla ett engagemang i bildundervisningen. LÄS MER

 4. 4. Den digitala verktygslådan : En studie av två bildlärares uppfattningar kring elevers digitala kompetens och användning av digitala verktyg i bildundervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Linda Humlesol; [2020]
  Nyckelord :Bildundervisning; digital kompetens; en-till-en; digitalisering; digitala klyftor; digitala verktyg;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka två bildlärares (verksamma på gymnasiet) uppfattningar kring elevers digitala kompetens och användningen av digitala verktyg i bildundervisningen. Studien innefattar två muntliga, semistrukturerade, kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Digitala verktyg inom bildundervisningen : En kvalitativ intervjustudie med fem bildlärare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Indira Kusmic; [2020]
  Nyckelord :bild; konstutbildning; bildundervisning; digitala verktyg; estetiska ämnena;

  Sammanfattning : Semistrukturerade kvalitativa intervjuer med öppna frågor genomfördes med syftet att samla bildlärarnas erfarenheter inom området. Resultatet visade att respondenterna använder Internet,dator, iPad, Youtube och skrivare nästan dagligen. LÄS MER