Sökning: "bilduttryck"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet bilduttryck.

 1. 1. Teckningsrevolt : Förändringsprocesser i teckningsundervisning med 68-vågen på Konstfack

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Marie Nordin; [2018]
  Nyckelord :Drawing; 68 movement; Revolt; History of Visual Arts Education; Governmentality; Eventalization; Teckning; 68-rörelsen; Revolt; Bildpedagogisk historia; Styrningsmentalitet; Eventalisering;

  Sammanfattning : This study takes its starting point in a shift identified at the Teacher Institute of Drawing (Teckningslärarinstitutet - TI) within the Konstfack School of arts and crafts in Stockholm at the time of the wave of radicalism that took place in about 1968. Changes in the drawing instruction at TI have been examined through interviews with former students at the institute, student fanzines and archive materials relating to the restructuring of the Konstfack School during the 1960s. LÄS MER

 2. 2. Visual literacy i klassrummet : En studie av elevers visuella praktiker i bild, svenska och NO

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Kerstin Ahlberg; [2017]
  Nyckelord :bilddidaktik; svenskdidaktik; NO; visual literacy; visuella praktiker; visuell kultur; visuell etnografi; grundskolan bildundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utifrån elevernas perspektiv undersöka vilken visual literacy som förväntas i ämnena bild, svenska och NO i grundskolans årskurs 4-6. Frågeställningarna fokuserar vilka visuella praktiker eleverna deltar i och vilken literacy som kommer till uttryck i dessa praktiker, hur eleverna förhåller sig och vilket stöd de erbjuds när de hanterar visuellt material. LÄS MER

 3. 3. Bildval, Bilduttryck och Bildinnehåll : Hur fem förskolepedagoger tänker om bilderböckers bilder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Hanna Dahlström; [2010]
  Nyckelord :Bilderböcker; Bilder; Bildanalys; Förskolan;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att belysa förskolepedagogers tankar om bilderna i bilderböcker. Fokus var på vad som styrde deras val av bilderböcker samt vad de tänkte om bildernas funktion, uttryck och innehåll. Dessutom undersöktes vad de tänkte om hur bilderna påverkar den som tittar. LÄS MER

 4. 4. Animationer i år 9 : En studie om bildskapandet av visuella representationer i bildämnet

  M1-uppsats, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Robert Petersson; [2009]
  Nyckelord :Animation; bildkommunikation; rörlig bild; film; tecken; symboler;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur elever i år 9 väljer att gestalta och kommunicera med hjälp av visuella representationer i form av animation i bildämnet. Syftesfrågorna var att studera deras arbetsprocess samt att se vilka inspirationskällor som används. Eleverna i år 9 fick i grupper skapa en animation med både ljud och bild. LÄS MER

 5. 5. "-Titta min mamma flyger" : om förskolebarns ritande i samspel och lek

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Lena O Magnusson; [2008]
  Nyckelord :barn; skapande; bilder; pedagogiskt klimat; tecknande; lek;

  Sammanfattning : Det här arbetet bygger på en studie av barns fria tecknande som uppsatsförfattaren genomfört under loppet av cirka fem månader på en 3-6 års avdelning vid en Stockholmsförskola. Studien är genomförd med en etnografisk ansats. Jag har samlat material genom samtal med barnen och fotografering av deras bildarbeten. LÄS MER