Sökning: "bilens"

Visar resultat 1 - 5 av 193 uppsatser innehållade ordet bilens.

 1. 1. Mamma, kan du köra mig? En studie om ungdomars fritidsresor i Lerums kommun

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Alma Gullholm; Michaela Andersson; [2023-06-30]
  Nyckelord :“mobilitet”; “ungdomar”; “fritidsresor”; “kollektivtrafik”; “CIM”; ”tidsgeografi”; “mobility”; “youth”; “leisure travel”; “public transport”; “CIM”; “time geography”;

  Sammanfattning : För ungdomars utveckling och välmående är det viktigt att kunna resa på egen hand men trots detta har det självständiga resandet minskat kraftigt under de senaste åren. Detta är en extra stor utmaning i mindre urbaniserade områden där ungdomar upplever en större transportfattigdom än i städer. LÄS MER

 2. 2. “JAG BESTÄMMER NÄR JAG SKALL FARA … KONTROLLEN DÄRA” - en kvalitativ intervjustudie om bilens betydelse för aktivitet och delaktighet för personer med ryggmärgsskada.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Angelica Carlund; Michell Schubert; [2023-05-23]
  Nyckelord :Ryggmärgsskada; bilkörning; social delaktighet; aktiviteter i dagliga livet; aktivitetsrepertoar;

  Sammanfattning : Bakgrund Varje år drabbas 300–350 personer i Sverige av ryggmärgsskada. Vid ryggmärgsskada påverkas personens aktivitetsrepertoar och möjligheten till delaktighet i samhället. Bilen kan ge personer med ryggmärgsskada möjligheter att ta sig ut i samhället. LÄS MER

 3. 3. Assessing the Efficiency of COLMAP, DROID-SLAM, and NeRF-SLAM in 3D Road Scene Reconstruction

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Marcus Ascard; Farjam Movahedi; [2023]
  Nyckelord :3D reconstruction; Visual SLAM; Pose evaluation; Point cloud evaluation; Road scenes; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : 3D reconstruction is a field in computer vision which has evolved rapidly as a result of the recent advancements in deep learning. As 3D reconstruction pipelines now can run in real-time, this has opened up new possibilities for teams developing Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), which rely on the camera system of the vehicle to enhance the safety and driving experience. LÄS MER

 4. 4. Det mjuka gaturummet : Säkert och hållbart resande utifrån mjuka trafikanters perspektiv

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Ebba Jansson; Ebba Hansson; [2023]
  Nyckelord :Mjuka trafikanter; trafiksäkerhet; hållbart resande;

  Sammanfattning : I städer har bilens framväxt satt sin prägel på dimensioneringen och användningen av gaturummen. På senare år har mjuka trafikanters framkomlighet och tillgänglighet i gaturummen allt mer prioriterats, men städer lever fortfarande kvar med gator som främst prioriterar bilen över ett balanserat gaturum som ger plats för andra trafikslag. LÄS MER

 5. 5. Bilen som konstverk : En etnologisk studie av bilens aktörskap och karisma bland bilentusiaster

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Olle Norin; [2023]
  Nyckelord :Materialitet; Aktör-nätverksteori; Karisma; Posthumanism;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka relationen mellan bilen och bilentusiasten, hur samspelet där de båda agerar som aktörer ser ut och varför. För att besvara detta utgår studien från två teoretiska ramverk som kopplas ihop där den ena är karisma och den andra är aktör-nätverksteori. LÄS MER