Sökning: "bilingual students"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden bilingual students.

 1. 1. Modersmålets betydelse för eleverna – ur ett lärarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Emma Magnusson; [2018-02-09]
  Nyckelord :Stöttning; modersmålsanvändande; tvärspråkande; andraspråkselever; scaffolding; native language use; translanguaging; bilingual students; second language learners.;

  Sammanfattning : Den senaste tidens invandring till Sverige har gjort att vi idag är ett land med stor kulturell mångfald, något som påverkar skolsystemet. Lärarna behöver hjälpa att stötta de andraspråkselever som har en mindre utvecklat svenskt språk, men forskningen påstår att det finns en viss osäkerhet i hur detta skall genomföras. LÄS MER

 2. 2. Matematiksvårigheter för elever med svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Ralevska; [2018]
  Nyckelord :Matematiksvårigheter; andraspråkselever; tvåspråkiga elever; Mångkulturellt klassrum; Mathematics; mathematical difficulties; bilingual students;

  Sammanfattning : Detta arbete ska undersöka om det går att hitta matematiksvårigheter hos elever som har svenska som andraspråk. Efter en sökningsprocess har skribenten kommit fram till att det finns en del matematiksvårigheter som är kopplade till språket. LÄS MER

 3. 3. Attityder till flerspråkighet : - en intervjustudie av döva elever på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ivan Cosic; [2018]
  Nyckelord :Flerspråkighet; tvåspråkighet; språkattityd; modersmål;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine bilingualism, multilingualism and language attitude of deaf students in gymnasium. The study will also investigate the similarities and differences between student’s attitudes regarding their multilingualism. LÄS MER

 4. 4. “It is not important whether one speaks British English or American English” : A Questionnaire-Based Study of English Teachers’ Attitudes in Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Leila Amdaouech; [2018]
  Nyckelord :American English; British English; language attitudes; teaching; variety;

  Sammanfattning : Although there have been some studies conducted in Sweden about the language attitudes towards different varieties of English, most of these studies have focused on the language attitudes found amongst students. There have not, however, been many studies conducted that examines teachers’ language attitudes. LÄS MER

 5. 5. Språkanvändning i flerspråkiga klassrum och dess påverkan på elevernas matematiklärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Alice Seidlitz; Sandy Stoltz; [2017]
  Nyckelord :bilingual; mathematics; flerspråkighet; matematik;

  Sammanfattning : I den här litteraturstudien har vi tittat på forskning berörande lärares användning av undervisningsspråk i matematikundervisningen samt hur detta påverkar elevers inlärning. Vi har valt att fokusera vår studie kring lärares undervisning på elevernas modersmål respektive andraspråk. LÄS MER