Sökning: "binär logistisk regression"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden binär logistisk regression.

 1. 1. An investigation of categorical variable encoding techniques in machine learning: binary versus one-hot and feature hashing

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Cedric Seger; [2018]
  Nyckelord :categorical features; feature hashing; binary encoding; classi- fication; kategoriska variabler; feature hashing; binär kodning; klassi- ficering;

  Sammanfattning : Machine learning methods can be used for solving important binary classification tasks in domains such as display advertising and recommender systems. In many of these domains categorical features are common and often of high cardinality. LÄS MER

 2. 2. A Step Toward GDPR Compliance : Processing of Personal Data in Email

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Linnea Olby; Isabel Thomander; [2018]
  Nyckelord :Information extraction; named entity recognition; machine learning; binary logistic regression; GDPR; code of conduct;

  Sammanfattning : The General Data Protection Regulation enforced on the 25th of may in 2018 is a response to the growing importance of IT in today’s society, accompanied by public demand for control over personal data. In contrast to the previous directive, the new regulation applies to personal data stored in an unstructured format, such as email, rather than solely structured data. LÄS MER

 3. 3. Bygg dig en konkursbuffert : - En studie om sex nyckeltal som kan innebära finansiell oro för små bolag inom byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Gabriel Palmhag; Mattias Mårtensson; [2018]
  Nyckelord :Small constructing enterprises; financial distress; binary logistic regression; working capital management; riskbuffer on capital employed; debt-to-equity ratio; interest payable; capital turnover rate; working capital to total assets; interest cover ratio; return on total assets.; Små byggbolag; finansiell oro; binär logistisk regressionsanalys; working capital management; riskbuffert sysselsatt kapital; skuldsättningsgrad; skuldränta; kapitalets omsättningshastighet; rörelsekapital totala tillgångar; räntetäckningsgrad; avkastning på totalt kapital.;

  Sammanfattning : Denna studies syfte var att analysera sex nyckeltal och se vilka samband dessa hade på riskbuffert sysselsatt kapital. Studien utfördes på 796 små byggbolag i Sverige under perioden 2009–2016 med hjälp av en binär logistisk regressionsanalys. Som teoretisk referensram användes working capital management och finansiell oro. LÄS MER

 4. 4. Effekten av yrkeserfarenhet : En kvantitativ utforskning om hur längden yrkeserfarenhet kan påverka socialsekreterare och deras arbete

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Elisabeth Eriksson; Samuel Udd; [2018]
  Nyckelord :work experience; self-efficacy; work engagement; social service workers; discretion; yrkeserfarenhet; självförmåga; engagemang; socialsekreterare; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker om socialsekreterares yrkeserfarenhet påverkar hur de uppfattar och hanterar sitt handlingsutrymme, liksom deras självförtroende och engagemang i arbetet. Effekten av yrkeserfarenhet är i stor utsträckning outforskad inom ramen för socialtjänsten och därför syftar studien till en utgångspunkt för framtida forskning avseende hur yrkeserfarenhet kan granskas närmare. LÄS MER

 5. 5. Alienation i kunskapsarbetet : En studie av riskfaktorer för alienation hos kunskapsarbetare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lars Lindgren; Johan Loft; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Alienationsteori och studier av alienation har i stor utsträckning handlat om blue collar-arbetare. Det faktum att gemene man idag inte jobbar i en fabrik med standardiserade arbetsförhållanden väcker frågan om teorins relevans. LÄS MER