Sökning: "binära kategorier"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden binära kategorier.

 1. 1. Venn Prediction for Survival Analysis : Experimenting with Survival Data and Venn Predictors

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ignacio Aparicio Vázquez; [2020]
  Nyckelord :Venn Predictors; Random Forests; Survival Modelling; Machine Learning; Well Calibrated Probabilities; Out-of-bag Calibration; Anomaly Detection; Venn Predictors; Slumpmässiga Skogar; Survival Modelling; Machine Learning; Välkalibrerade sannolikheter; Out-of-bag Calibration; Anomalidetektion;

  Sammanfattning : The goal of this work is to expand the knowledge on the field of Venn Prediction employed with Survival Data. Standard Venn Predictors have been used with Random Forests and binary classification tasks. However, they have not been utilised to predict events with Survival Data nor in combination with Random Survival Forests. LÄS MER

 2. 2. Att bli vuxen – “Det är en världslig sak” : En skev läsning av Karlsson på taket som en normbrytande vuxenkaraktär

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Centrum för barnkulturforskning

  Författare :Gabriella Fischer; [2020]
  Nyckelord :Barnkultur; Karlsson på taket; Astrid Lindgren; barnlitteratur; vuxen; barn; maktrelation; ålder; vuxennorm; kritiska åldersstudier; barndomsforskning;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera Astrid Lindgrens berättelse om Karlsson på taket. Fokus ligger på att urskilja de attribut som gör att Karlsson kan betraktas som en vuxen karaktär. Därefter har en skev läsning gjorts med syfte att uppmärksamma hur hans agerande som vuxen kan anses bryta mot vuxennormen eller inte. LÄS MER

 3. 3. Kön, sexualitet och ålder i Jessica Schiefauers Pojkarna

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Emma Nensén; [2020]
  Nyckelord :Pojkarna; queerteori; ungdomslitteratur;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker Jessica Schiefauers roman Pojkarna (2011) med utgångspunkt i upprätthållande och konstruktion av olika samspelande kategorier och hur dessa kategorier bidrar till normreproducerande eller normbrytande. Studien tar avstamp i tidigare forskning om förklädnadsromaner, flicksexualitet i ungdomsromaner och studier som berör romanen Pojkarna. LÄS MER

 4. 4. INVANDRARE SOM ALDRIG INVANDRADE ATT DEKONSTRUERA BEGREPPET ANDRA GENERATIONENS INVANDRARE Kartläggning och förklaringar av identitetstyper hos personer med utlandsfödda föräldrar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ramin Shirali; [2019-02-07]
  Nyckelord :Andra generationens invandrare; utländsk bakgrund; socialkonstruktivism; identitetskonstruktion; strukturell lingvistik; minoriteter; binära kategorier; vithet; interpellation; negering;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen utforskas hur begreppet andra generationens invandrare har dolt en mångfald av olika identitetstyper som personer till utlandsfödda föräldrar kan ha. Att personer födda eller uppvuxna i Sverige klassificeras som andra generationens invandrare är missvisande, eftersom livsförutsättningar och erfarenheter kan ha format olika identitetstyper som inte reflekterar begreppet i fråga. LÄS MER

 5. 5. KAN EN VARA ICKE-BINÄR OCH ÄNDÅ KALLA SIG BÖG? - En kvalitativ intervjustudie med fokus på icke-binära transpersoners identitetsskapande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Jasna Glamocak; [2018-11-14]
  Nyckelord :icke-binär; identitet; queer; sexualitet; könsidentitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en bild av icke-binära transpersoners upplevelse av identitet ochidentitetsskapande. Jag vill med den här uppsatsen öka kunskapen om icke-binära och diskuterafrågor kring könsidentitet och sexualitet. LÄS MER