Sökning: "bio-drivmedel"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet bio-drivmedel.

  1. 1. Framställning av syntetiska bio-drivmedel från förgasad biomassa : En studie i potentiell värmeintegration

    Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

    Författare :Ararat Pogosean; [2013]
    Nyckelord :gasification; biofuels; cleaning and conditioning; process integration; Förgasning; bio-drivmedel; rening och bearbetning; värmeintegration;

    Sammanfattning : Fossila bränslen har sedan de upptäcktes konkurrerat ut biomassa som den huvudsakliga energikällan. Framförallt i trafiksektorn har drivmedel som härstammar från fossil olja varit dominerande. Främst på grund av deras fördelar mot biomassan såsom tillgänglighet, pris, energidensitet och enkelhet att användas i en förbränningsmotor. LÄS MER