Sökning: "biokol"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade ordet biokol.

 1. 1. Växtsubstrat för en hållbar stad

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elias Gabrielsson; Victor Stål; [2020]
  Nyckelord :växtsubstrat; pimpsten; biokol; växtbädd; skelettjord; kompaktering; vattenhållande förmåga;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka två befintliga växtsubstratsystem som används för perenner och lignoser i urbana miljöer. Detta görs i syfte med att städerna utvecklas och förtätas i en allt snabbare takt. Förtätade städer kräver fler nya och innovativa gröna lösningar för att uppnå kvalitativa resultat. LÄS MER

 2. 2. Pyrolytic biochar stability assessed by chemical accelerating aging method

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Binbin Chen; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Now that the EU and Sweden have adopted a new climate policy framework to regulate net carbon emission. A new concept, negative CO2 emission, has been considered to neutralize the CO2 generated from necessary consumption of fossil fuel. Biochar, as a pyrolytic product from biomass, can store carbon in a relatively stable way. LÄS MER

 3. 3. Vitalisering med biokol i urbana växtbäddar : befintliga tekniker på marknaden som kan implementeras

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Björn Skålberg; Jacob Stenlund; [2020]
  Nyckelord :biokol; biochar; växtbädd; pyrolys; jordförbättring; vitalisering;

  Sammanfattning : Biokol är en produkt med högt kolinnehåll. Upptäckten av biokol “Terra preta” kommer från Sydamerika där biokol var en restprodukt som visade sig ha mycket positiva effekter på växtligheten. LÄS MER

 4. 4. Effekt av biokol i djupströbädd på emission av ammoniak och växthusgaser samt liggbeteende hos köttrasdjur

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Anna Jansson; [2019]
  Nyckelord :inhysning; klimat; koldioxid; köttproduktion; lustgas; metan; nötkreatur; renhet; utsläpp;

  Sammanfattning : Med ett allt mer fokus på klimatet är det viktigt att hitta nya sätt att minska ammoniakemiss-ion och utsläpp av växthusgaser till atmosfären. Biokol är en produkt som framförallt har använts som jordförbättrare på grund av dess positiva effekter på kolinlagringen i marken och potentiella skördeökningar. LÄS MER

 5. 5. Dagvattenhantering och rening med hjälp av biokol : En studie om biokol som reningsfilter i dagvatten

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Sebastian Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Aktivt kol Biokol Dagvatten First flush Makadam Pyrolys Sedimenteras;

  Sammanfattning : Dagvattenhantering är en het fråga i samhällsutvecklingen. Kommuner blir mer och mer medvetna om värdet i att ha en hållbar dagvattenhantering. Hållbar dagvattenhantering ska både var ekonomisk-, social- och framförallt ekologiskt hållbar. Den här uppsatsen kollar om biokol skulle kunna användas till att uppfylla dessa kriterier. LÄS MER