Sökning: "biological heritage"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden biological heritage.

 1. 1. Landskapet nu och då - en kulturhistorisk analys av hagmark utifrån historiskt kartmaterial

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Jonas Bergquist; [2021-08-10]
  Nyckelord :biological heritage; pasture; meadow; historical maps; sustainable development; biologiskt kulturarv; betesmark; ängar; historiska kartor; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot landskapsvård 2021, 180 hp.... LÄS MER

 2. 2. Att vårda ett levande kulturarv : värdering av skötselmetoder för gräs ur ett kulturarvs- och upplevelseperspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Thea Folke; [2021]
  Nyckelord :kulturarv; historisk trädgårdsskötsel; historisk trädgård; gräsmatta; upplevelsevärde;

  Sammanfattning : Arbetet syftar till att undersöka de olika skötselmetoder för gräs som finns att välja för en historisk trädgård samt om de utgör ett värdefullt kulturarv och/eller bidrar med ökade upplevelsevärden för trädgårdens besökare. Skötselmetoderna värderas utifrån aspekterna kulturarvsvärde, upplevelsevärde, buller och drivkraft. LÄS MER

 3. 3. Hyvlad utvändig panel : Kulturarvet som ställer kvalitetskrav på skogsskötseln

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Ebba Gyllenhak; [2021]
  Nyckelord :Wood quality; construction culture; forestry; wooden cities; biological diversity; nature conservation; culture conservation; planed panels; Virkesskvalitet; byggnadskultur; skogsbruk; biologiskmångfald i skogen; hyvlad panel; naturvård; kulturvård; trästaden;

  Sammanfattning : Arbetet strävar efter ett landskapsperspektiv på erfarenhetsmässigt byggande. För en djupare förståelse för skogs- och byggnadskulturen har kulturarvet hyvlad utvändig panel undersökts. LÄS MER

 4. 4. Trädgården vid von Echstedtska gården En trädgårdshistorisk undersökning med åtgärdsförslag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Malin Lundquist; [2020-09-16]
  Nyckelord :Historical gardens; garden conservation; preservation; authenticity; cultural-historical value;

  Sammanfattning : The garden at von Echstedtska gården A historical overview and proposal to restore a historical gardenThe present essay is a study of von Echstedtska gården, a cultural-historical environment located in the Kila parish, in western Värmland. The manor is owned by Värmland’s museum and is a well-preserved and typical 18th-century manor. LÄS MER

 5. 5. The Ingredients of Culture : A Study on Cultural Identity and Cultural Belinging in Relation to Food in Hiromi Goto's Chorus of Mushrooms

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Linus Calais; [2020]
  Nyckelord :cultural identity; cultural belonging; food; chorus of mushrooms; Hiromi Goto;

  Sammanfattning : Food is something every human consumes in order to survive. However, cuisine and culinary practices hold more power than the basic biological need. Food can be used as a tool to express cultural identity and cultural belonging. Culinary practices and traditions make crossing cultural borders entirely possible on an everyday basis. LÄS MER