Sökning: "biologisk mångfald grönytefaktor ekosystemtjänster citylab"

Hittade 1 uppsats innehållade orden biologisk mångfald grönytefaktor ekosystemtjänster citylab.

  1. 1. Citylab i praktiken : En studie om arbetet med ekologisk hållbarhet

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

    Författare :Ida Svensson; [2020]
    Nyckelord :biologisk mångfald grönytefaktor ekosystemtjänster citylab;

    Sammanfattning : Detta kandidatarbete behandlar ekologisk hållbarhet i stadsmiljöer. Flera projekt i Sverige har använt certifieringssystemet, citylab för att uppnå ekologisk hållbarhet. I studien behandlas två projekt, Masthuggskajen och Barkarbystaden tre. Flera likheter och skillnader i arbetet med ekologisk hållbarhet synliggörs. LÄS MER