Sökning: "biologiska och kognitiva"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden biologiska och kognitiva.

 1. 1. Svåra år med svåra sår? : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Alicia Johansson; Isobel Björk; [2018]
  Nyckelord :Hälsa; salutogenes; upplevelse; sår; svårläkt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sår är en hudskada där vävnader separeras ifrån varandra med funktions- och/eller vävnadsförlust. Det definieras som svårläkt om det efter 12 veckor uppvisar tecken på försenad samt sekundär sårläkning. Venösa bensår är det vanligast förekommande svårläkta såret. LÄS MER

 2. 2. Staden i bildspråk : om planering och legitimitet genom metaforer

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :JIMMY BERGQVIST; [2017]
  Nyckelord :Fysisk planering; Kognitiv lingvistik; Legitimitet; Metaforer;

  Sammanfattning :   De senaste decenniernas förskjutning mot governance har gjort samhällsplaneringen alltmer komplex och fler aktörer har tagit plats i planeringen. De viljor och ideal som dessa aktörer har kommer till uttryck bland annat genom språkbruket i arkitekttävlingar, ett språkbruk som innehåller många metaforer. LÄS MER

 3. 3. Spelberoende – Vad står på spel? En kvalitativ studie om människors livsberättelse ur ett narrativt perspektiv i Las Vegas.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Rubina Banfield; Natalie Ibrahim; [2015-10-05]
  Nyckelord :Spelberoende; livsberättelse; narrativ; Las Vegas;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en kvalitativ studie som hade i syfte att skildra och analysera hur ett livslopp i en spelberoendes liv kan se ut. Som ett resultat från detta kunde vi även fastställa några faktorer som kan leda till ett spelberoende. LÄS MER

 4. 4. Datadriven beteendemodellering med genetisk programmering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Kim Borak; Gabriel Vilén; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inom Totalförsvarets forskningsinstitut och Försvarsmakten finns behov av att enklare och mer effektivt (med avseende på kostnad och tid) kunna skapa bättre, mer realistiska och objektiva beteenden för de syntetiska aktörer som ingår i Försvarsmaktens simuleringsbaserade beslutsstöds- och träningsapplikationer. Den traditionella metoden för anskaffning av kunskap om ett beteende, vid utveckling av beteendemodeller, är att arbeta med experter inom ämnesområdet. LÄS MER

 5. 5. Konsten att räkna utan att räkna : De automatiserade tabellkunskapernas betydelse för de matematiska strängarnas sammanflätning

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Jeanette Joelsson; [2015]
  Nyckelord :Arbetsminne; automatisering; färdighetsträning; matematiskt flyt; matematiska förmågor; multiplikationstabellen; tabellkunskaper; talfakta;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka; hur automatiserade grundskoleelever i årskurs 6 och årskurs 9 är när det gäller tabellkunskaper, samt vilka samband det finns mellan automatiserade tabellkunskaper och prestationerna på de nationella proven. Även tankar och uppfattningar gällande färdighetsträning av tabellkunskaper har undersökts. LÄS MER