Sökning: "biologiundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade ordet biologiundervisning.

 1. 1. Är worked examples användbara inom biologi-undervisning?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Olle Claesson; [2023]
  Nyckelord :Cognitive load; Cognitive load theory; Example-problem pair; Extraneous cognitive load; Fading; Germane cognitive load; Intrinsic cognitive load; Long term memory; Transfer; Self-explanation effect; Worked examples; Working memory; Arbetsminne; Avtagande; Exempel-problem par; Extern kognitiv belastning; Genomarbetade exempel; Inneboende kognitiv belastning; Kognitiv belastning; Kognitiv belastnings teori; Långtidsminne; Relevant kognitiv belastning; Självförklarande-effekten; Överföring;

  Sammanfattning : För att lyckas lösa problem och använda kunskap behöver en person först ha lärt sig grundläggande kunskap om problemområdet. Sådant lärande kräver att den lärandes arbetsminne inte överbelastas med oändamålsenlig information. LÄS MER

 2. 2. Låt naturen bilda eleverna. En litteraturstudie om utomhusundervisning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Instiutionen för biologi och miljövetenskap

  Författare :Sofia Fransson; Alma Bielsten; [2022-12-14]
  Nyckelord :Plant blindness; utomhuspedagogik; biologiundervisning; botanik; faktakunskap; didaktik;

  Sammanfattning : The aim of this literature review is to investigate if it is possible to improve students’ knowledge of plants through outdoor education in high school biology. If so, how should such education be implemented? Through database searches, articles were sorted out and compiled into a table. LÄS MER

 3. 3. Klimatförändringarnas förstärkning genom positiva återkopplingsmekanismer : samt pedagogiska implikationer för undervisning om klimatförändringarna i gymnasieskolan

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Biologi

  Författare :Alexandra Sjöberg; [2022]
  Nyckelord :klimatförändringar; positiva återkopplingsmekanismer; klimatångest; biologiundervisning;

  Sammanfattning : Mänsklig aktivitet har lett till ett ökat utsläpp av växthusgaser i atmosfären. Ett nästintill linjärt förhållande mellan koncentrationen växthusgaser och den globala temperaturen har noterats, där en ökad växthusgaskoncentration leder till en förhöjd temperatur på jorden. LÄS MER

 4. 4. Hur gör vi med språket? Språkbruk och språkutveckling i språk- ochämnesintegrerad biologiundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Linus Hildingsson; [2022]
  Nyckelord :SPRINT; CLIL; språkinriktad undervisning; fenomenografi.;

  Sammanfattning : Biologiundervisning på ett för elever och lärare främmande språk är utmanande och ställer krav på språkliga och kognitiva förmågor. I denna studie intervjuas fyra biologilärare i grund- och gymnasieskolan om hur de ser på olika språkbruk i undervisningen samt vilka språkutvecklande arbetssätt de använder. LÄS MER

 5. 5. Vilda kulturväxtsläktingar : för framtidens föda

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Biologi

  Författare :Linnea Druid; David Thiele; [2022]
  Nyckelord :biology teaching; conservation; crop wild relatives; Europe; ex situ; in situ; strategies; Sweden; bevarandearbete; biologiundervisning; Europa; ex situ; in situ; kulturväxtsläktingar; strategier; Sverige;

  Sammanfattning : Jordbruket står inför många utmaningar. Grödorna behöver bland annat anpassas till ett förändrat klimat. Här är grödornas vilda släktingar, kulturväxtsläktingar viktiga, då de bär på stor genetisk variation. LÄS MER