Sökning: "biomassa"

Visar resultat 1 - 5 av 284 uppsatser innehållade ordet biomassa.

 1. 1. Styrmedel för en mer effektiv användning av biomassa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :David Zetterberg; [2020]
  Nyckelord :kraftvärme; effektivisering; klimat; fossilfritt; biodrivmedel; koldioxidutsläpp;

  Sammanfattning : The goal of this master’s thesis was to formulate new policies or propose changes to existing ones to increase the efficiency in the use of natural resources in form of biomass. The work was conducted by discovering potential inefficiencies in the energy sector and industry with regards to the use of biomass. LÄS MER

 2. 2. Privata skogsägares inställning till klenträdsgallring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :David Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :attityd; skogsbränsle; skogsskötsel; konfliktbestånd; enkätundersökning;

  Sammanfattning : Ökad användning av biobränsle anses betydelsefullt för att nå Sveriges energi- och klimatmål. Från den tillgängliga skogsmarken i Sverige avverkas i princip hela till-växten. Ett sätt att tillvarata mer biomassa är att tillämpa klenträdsgallring, eftersom både klenare stammar och hela trädet ovan stubbe då kan utnyttjas. LÄS MER

 3. 3. Wood powder production with a novel milling technology : analysis of specific energy consumption and of the product’s bulk properties

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Tobias Holdo; [2020]
  Nyckelord :log mill; hammer mill; tapped density; loose density; hausner ratio; biomass; flowability;

  Sammanfattning : The interest for lignocellulose biomass has grown strongly in the last decades due to its potential to substitute fossil fuels. Pre-processing of biomass is of-ten needed to enable utilization of its full potential. A common pre-processing step is milling where the biomass is fractionated into wood powder usable for e.g. LÄS MER

 4. 4. Nitrifikation i biofilmen i en IFAS

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Magnus Lindén; [2020]
  Nyckelord :IFAS; Biofilm; Nitrification; Ciliate; water engineering; environmental engineering; vattenförsörjningsteknik; avloppsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Ökande belastningar, hårdare krav på avloppsreningsverk och ytbegränsningar skapar ett behov av kompakta, effektiva processlösningar. En sådan lösning är en Integrated Fixed film Activated Sludge (IFAS) som kombinerar en aktivslam (AS) med en biofilmsprocess. LÄS MER

 5. 5. Variation i blomsterlupinens (Lupinus polyphyllus) tillväxt och fenologi i dess invasiva utbredningsområde i Europa

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Vilma Kaukoranta; [2020]
  Nyckelord :Lupinus polyphyllus; large-leaved lupin; garden lupin; garden lupine; lupine; invasive alien species; spread; management; road verge; species rich road verge; global warming; biomass; phenology; biodiversity; Lupinus polyphyllus; blomsterlupin; lupin; invasiva arter; invasiva främmande arter; spridning; bekämpning; vägkant; artrik vägkant; global uppvärmning; biomassa; fenologi; biologisk mångfald;

  Sammanfattning : Den invasiva blomsterlupinens (Lupinus polyphyllus) spridning i Sverige är ett hot mot många inhemska växtarters överlevnad. Det är oklart hur den pågående globala uppvärmningen kan komma påverka artens invasionsframgångar. LÄS MER