Sökning: "biomedicinska"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade ordet biomedicinska.

 1. 1. Skillnaden mellan psykoterapi och familjerådgivning : En kvalitativ intervjustudie av hur legitimerade psykoterapeuter beskriver skillnaden på psykoterapi och familjerådgivning som metod.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper

  Författare :Pia Ringeborn; [2022]
  Nyckelord :Psychotherapy; family counseling; client record obligation; Psykoterapi; familjerådgivning; dokumentationsskyldighet;

  Sammanfattning : Professionella inom familjerådgivningen och legitimerade psykoterapeuter lyderunder olika lagstiftningar vad avser journalföring. När legitimerade psykoterapeuter ärverksamma inom kommunal familjerådgivning behöver de hålla isär när de utför psykoterapioch inte. LÄS MER

 2. 2. Droganvändning bland barn och unga : Orsaker till barn och ungas droganvändning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Jawid Hashemi; [2022]
  Nyckelord :Barn; biomedicinska modellen; droganvändning; litteraturstudie; orsaker; sociologiska inlärningsteorier; ungdomar.;

  Sammanfattning : The purpose of this survey was to examine motives for adolescents' drug use. This study is a scoping study based on peer-reviewed, scientific articles. The data was collected by using diverse word combinations, filters and search words in different databases to find relevant articles to answer the question formulations. LÄS MER

 3. 3. Exploration of bioactive additives for hyaluronan based hydrogels : A literature study

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Tilda Eriksson; Lisa Quakkelaar; Alexander Parkstam; Alina Karlsson; Mansourah Askari; Shukri Said Ahmed; [2022]
  Nyckelord :Hyaluronan; Hyaluronic Acid; HA; 1; 4-Butanediol diglycidyl ether; BDDE; polynucleotides; mannitol; biomedical applications; dermatological fillers; fillers; Hyaluronan; Hyaluronsyra; HA; 1; 4-butandiol diglycidyleter; BDDE; polynukleotider; mannitol; biomedicinska applikationer; dermatologiska fyllmedel; fyllmedel;

  Sammanfattning : Hyaluronan (HA) is a substance that is commonly used in biomedical applications in the form of hydrogels. One of these biomedical applications is dermatological fillers where HA is cross-linked with 1,4-Butanediol diglycidyl ether (BDDE) to reduce its rapid turnover within tissue. The filler gives a volumetric effect that can fill out wrinkles. LÄS MER

 4. 4. Theory of Mind i en narrativ aktivitet : Hur påverkar digitala media och bokläsning barns ToM-förmåga?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper

  Författare :Zahra Ghannan; Sami Rustum; [2022]
  Nyckelord :Theory of Mind; digital media usage; book reading; narrative ability; multimodal interaction analysis; children.; Theory of Mind; digital mediaanvändning; bokläsning; narrativ förmåga; multimodal interaktionsanalys; barn.;

  Sammanfattning : I dagens samhälle har användning av digitala medier ökat drastiskt och i fler områden. Användning av mobila pekskärmenheter har ökat successivt hos småbarn och förskolebarn, och åldern när barn först exponeras till dessa enheter har minskat. LÄS MER

 5. 5. Polymer-based additive manufacturing: optimization for high-performance degradable polymers

  Master-uppsats, KTH/Fiber- och polymerteknologi

  Författare :Danjing Chen; [2022]
  Nyckelord :copolymerization; fused filament fabrication; degradable polymer; scaffold; 3D printing; sampolymerisering; tillverkning av filament; nedbrytbar polymer; tredimensionella matriser; 3D printing;

  Sammanfattning : I det här utvecklas en reproducerbar polymerisationsmetod för att uppnå en stabil produktion av poly(ε-caprolakton-co-p-dioxanon) (PCLDX), skala upp filamenttillverkningen för att producera 1.75 mm långa filament och optimera 3D-utskriftsprocessen för att tillverka ställningar/anordningar för mjukvävnadsteknik. LÄS MER