Sökning: "biomedicinskt perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden biomedicinskt perspektiv.

 1. 1. Hälsa ur olika perspektiv : Läroboksanalys av naturvetenskapsböcker för åk 1-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Alice Nordin; [2017]
  Nyckelord :Didaktik; Lärobokstexter; Tematisk analys; Biomedicinskt perspektiv; Salutogent perspektiv; Läromedelsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att analysera läroböcker som används inom ämnet naturvetenskap. Analysen av läroböckerna utfördes för att undersöka hur hälsa sätts i perspektiv utifrån innehållet. LÄS MER

 2. 2. Sviktande omvårdnad

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jonas Abel; Oscar Isaksson; [2015-09-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Peripartum kardiomyopati är en typ av hjärtsvikt som drabbar kvinnor i slutet av graviditeten eller månaderna efter förlossningen. Tillståndet är ovanligt, incidensen är i USA 1 på 2 000-4 000 födslar. Men det varierar stort mellan olika länder. Etiologin är inte helt klarlagd. LÄS MER

 3. 3. Sambandet mellan oral hälsa, oral hälsorelaterad livskvalitet och socioekonomi

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (OD); Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Tomas Hu Wang; Shawgar Shekhani; [2015]
  Nyckelord :oral hälsa; oral hälsorelaterad livskvalitet; socioekonomiska faktorer; oral health; oral health-related quality of life; socioeconomic factors;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan socioekonomiska faktorer, oral hälsa och oral hälsorelaterad livskvalitet. Material och metod: Det gjordes en systematisk litteratursökning som gav totalt 454 träffar varav 24 artiklar var relevanta. LÄS MER

 4. 4. Närståendes erfarenheter av att leva med en svårt sjuk partner som fått konstgjord näring i livets slutskede :  

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Viktoria Wallin; [2011]
  Nyckelord :artificial nutrition; eating difficulties; experiences; interpretive description; next of kin’s´; palliative care; qualitative; konstgjord näring; kvalitativ; närstående; palliativ vård; tolkande beskrivning; upplevelser; ätsvårigheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid palliativ vård i hemmet förändras tillvaron såväl för den sjuke som för de närstående. Den sjuke har ofta svårt att äta vanlig mat och kan behöva tillförsel av konstgjord näring. Närstående kan uppleva ett stort ansvar för den sjukes näringsintag när han eller hon vårdas hemma. LÄS MER

 5. 5. Livets åskådare : En kvalitativ studie av hur unga kvinnor med anorexia nervosa konstruerar sin identitet via bloggar på internet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudierFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudierFilosofiska fakulteten

  Författare :Jacqueline Axelsson; Amanda Hagring; [2011]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; Blogg; Diskurspsykologi; Identitetskonstruktion; Subjektspositioner; Tolkningsrepertoarer;

  Sammanfattning : Studien syftar till att ge en bild av hur unga kvinnor med anorexia nervosa konstruerar sin identitet via bloggar på internet. Materialet vi använde var sex bloggar skrivna av kvinnor över 18 år med diagnosen anorexia nervosa. Metoden och teorin som använs i studien är diskurspsykologi vilket är en form av diskursanalys. LÄS MER