Sökning: "bioreactors"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet bioreactors.

 1. 1. Intensification of lignocellulosic bioethanol production process using multi-staged membrane bioreactors

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Clarisse Uwinez; [2019]
  Nyckelord :Interconnected continuous hydrolysis and fermentation; lignocellulosic bioethanol; Membrane bioreactors; process intensification; lignin recovery; membrane fouling.;

  Sammanfattning : The exploitation of lignocellulosic materials with the aim of producing high value-added products will potentially counteract concerns related to the depletion of fossil resources or exponential population growth. Bioethanol produced from lignocellulosic agriculture residue exhibits promising alternative to the petroleum-based fossil fuel which reduces net emission of greenhouse gases (GHG). LÄS MER

 2. 2. Energieffektivisering och förbättrat resursutnyttjande vid Främby avloppsreningsverk i Falun

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Maria Silfwerin; [2019]
  Nyckelord :Energikartläggning; biogas; slam; rötning; membranbioreaktor; aktivslamprocess;

  Sammanfattning : Främby wastewater treatment plant, a 50 000 population equivalent (pe) municipal sewage treatment plant in Falun, faces large changes as aging technology, increasing load and stricter effluent quality requirements lead to a demand for upgrading the plant. The owner of the plant, Falu Energi & Vatten (FEV), have a vision of an energy neutral plant in the future. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av return activated sludge deoxygenation (RAS-DeOx) i membranbioreaktor pilotlinje vid Hammarby Sjöstadsverk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Simon Taylor; [2019]
  Nyckelord :Wastewater treatment plant; denitrification; MBR; nitrification; RAS-DeOx; reject water; Avloppsreningsverk; denitrifikation; MBR; nitrifikation; RAS-DeOx; rejektvatten;

  Sammanfattning : Vid Hammarby Sjöstadsverk drivs en pilotanläggning som är en mindre skala av det framtida avloppsreningsverket i Henriksdal. Delar av reningsprocessen består av membranbioreaktorer. I pilotanläggningen finns en zon kallad RAS-DeOx dit returslammet från membrantankarna och rejektvattnet från slambehandlingen leds. LÄS MER

 4. 4. Membranbioreaktorer och deras förmåga att avlägsna prioriterade mikroföroreningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Hassan Murad; [2018]
  Nyckelord :MBR-process; emerging substances of concern ESOC ; pharmaceutical residues; antibiotics; hormones; perfluorinated alkylated substances PFAS ; microscopic debris particles; AOX; EOX; wastewater; sewage sludge; MBR-process; prioriterade mikroföroreningar; läkemedelsrester; antibiotika; hormoner; perfluor alkalysyror PFAS ; mikroskräp; AOX; EOX; Avloppsvatten; Avloppsslam;

  Sammanfattning : Spridning av läkemedelsrester och andra prioriterade mikroföroreningar i miljön har uppmärksammats och stor oro väckts kring problematiken. Bland observationer som forskare har noterat till följd av antibiotika, hormoner och läkemedel i vattenmiljöer är bland annat bakteriell resistens, könsbyte och sterilitet hos fisk och groddjur. LÄS MER

 5. 5. Characterization of capsaicinoid production in recombinant Saccharomyces cerevisiae

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Claudia Lentmaier; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kapsaicinoider är ämnen som finns i chilifrukterna och har på senaste tiden fått intresse som läkemedel på grund av sina analgetiska, anti-inflammatoriska och anti-cancer egenskaper. Ett nytt tillvägagångssätt att producera kapsaicinoider kan vara syntesen i rekombinant Saccharomyces cerevisiae med hjälp av metabolisk engineering och rekombinant DNA-tekniker. LÄS MER