Sökning: "bioreaktor"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet bioreaktor.

 1. 1. Polyhydroxyalkanoate Production from Municipal Waste Streams

  Master-uppsats, KTH/Resursåtervinning

  Författare :Elsa Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Polyhydroxyalkanoate; volatile fatty acids; mixed culture; bioreactor; municipal waste streams; Polyhydroxialkanoat; flyktiga fettsyror; blandad kultur; bioreaktor; kommunalt avfall;

  Sammanfattning : Polyhydroxyalkanoates (PHAs) are a group of bioplastics, which are produced through microorganisms. They are accumulated in granules inside bacteria’s cell cytoplasm and serve as an energy reserve. LÄS MER

 2. 2. Järn- och manganreducering vid Österbybruks vattenverk : förstudie till nytt processteg

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Johan Trygg; [2020]
  Nyckelord :Dricksvattenproduktion; järnreducering; manganreducering; grundvatten; omvärldsanalys; driftstrategi;

  Sammanfattning : Österbybruks vattenverk har haft problem med höga mängder järn och mangan vid en av de tre råvattentäkter (Kyrkholmen) som används i nuläget. Delar av det nuvarande processteg som behandlar reduktionen av dessa ämnen byggdes i början av 70-talet och behöver nu ses över. LÄS MER

 3. 3. Modelling of a sulfate reducing and metal recovery process, for application within treatment of industrial wastewater

  Master-uppsats, Lunds universitet/Bioteknik (master)

  Författare :Kristina Broberg; [2019]
  Nyckelord :Biotechnology; Wastewater treatment; Process modelling; Bioprocess technology; Sulfate reducing bacteria; Metal sulfides; Simulation; Matlab; SuperPro Designer; Bioteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Denna masteruppsats syftar till utvecklandet av en industriellt, fullskalig modell över en vattenreningsprocess som syftar till simultan sulfatreduktion och tungmetallåtervinning från processvatten vid gruvdrift. Den mängd sulfat som finns tillgänglig i lakvattnet, omvandlas till vätesulfid med hjälp av sulfatreducerande bakterier (SRB). LÄS MER

 4. 4. Can organic waste provide sustainable fuel and energy in Rio de Janeiro? : An Early Assessment of waste-based biogas solutions in Rio de Janeiro, Brazil

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Jesper Lindmark; Lundqvist Oscar; [2019]
  Nyckelord :biogas; potential; feasibility; performance; environmental; economic; biogas solution; biogas solutions; waste-based; early assesment; multi-criteria framework; biogas; potential; genomförbarhet; prestanda; miljömässig; ekonomisk; biogaslösningar; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Sustainable waste management remains a great challenge for many cities throughout the world. Landfilling is worldwide the most common way of treating municipal solid waste (MSW) and landfilling of organic matter releases the high potent gas methane, which contributes to global warming. LÄS MER

 5. 5. Optimal steady-state design of bioreactors in series with Monod growth kinetics

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Molin Hanna; [2018]
  Nyckelord :bioreactor; CSTR; PFR; optimization; modelling; Monod kinetics; decay rate; bioreaktorer; CSTR; PFR; optimering; modellering; Monod-kinetik; avdödningshastighet;

  Sammanfattning : Bioreactors are used to carry out bioprocesses and are commonly used in e.g. biogas production and wastewater treatment. Two common hydraulic models of bioreactors are the continuous stirred tank reactor (CSTR) and the plug-flow reactor (PFR). LÄS MER