Sökning: "biotoper"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade ordet biotoper.

 1. 1. Matlandskap : om kommuners fysiska planering för hållbara livsmedelssystem

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Karolina Wingård; [2021]
  Nyckelord :livsmedelssystem; jordbruk; matproduktion; foodscape; biologisk mångfald; biotoper; ekosystem; ekosystemtjänster; miljömål; Tanum;

  Sammanfattning : Food production and land use could be blamed for a lot of the global environmental issues present in todays society. With an ever increasing global population and steadily increasing effects of climate change, which threaten our crops, there is likely potential for issues to increase in scope and severity. LÄS MER

 2. 2. Vedlevande skalbaggar och andra naturvärden i brukad bokskog - En fallstudie av Tingvallaravinen i Skåne

  Master-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Amanda Björk; [2021]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Nature is in many ways crucial for human survival. However, due to human activity and exploitation, unique species and habitats are at risk of extinction. The forest is one habitat that has been deeply afflicted. A massive loss of forests worldwide due to intense forestry has led to a defeat of biodiversity. LÄS MER

 3. 3. Återetablering av öring (Salmo trutta L.) med romutsättning : hur effektiv är metoden?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Valdemar Samuelsson; [2021]
  Nyckelord :romutsättning; återetablering; Salmo trutta; öring; Whitlock-Vibert Boxes;

  Sammanfattning : Många vattendrag har påverkats negativt av människan, vilket medfört förändrade förutsättningar för de arter som lever i dessa miljöer. Arter som öring (Salmo trutta) är beroende av biotoper med lämpliga ståndplatser, lekbottnar samt uppväxtområden, dessa habitat har reducerats drastiskt vid exploatering av vattendragen. LÄS MER

 4. 4. Biodiversitetsfrämjande grönstrukturer och element som gynnar vildbin och andra pollinatörer : en verktygslåda att använda i staden

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ksenija Ginel; [2020]
  Nyckelord :biodiversitet; biologisk mångfald; pollinerare; vildbin; ekosystemtjänster; urbana biotoper;

  Sammanfattning : Från flera håll i världen rapporteras det om minskande biodiversitet av djur och växter som ett resultat av mänsklig aktivitet. Vildbin är en av de djurgrupper som minskar snabbt i storlek och som är tvungen att anpassa sig till förstörelsen av livsmiljöer som människor har orsakat. LÄS MER

 5. 5. Tillståndet för skogar med bombmurkla, Sarcosoma globosum, i Uppsala län

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

  Författare :Josefine Kyhlström Blomqvist; [2020]
  Nyckelord :bombmurkla; Sarcosoma globosum; fridlyst art; inventering; skogstillstånd; skyddad skog; granbarkborre; Uppsala län;

  Sammanfattning : Bombmurklan, Sarcosoma globosum, är en skålsvamp som normalt växer under vårvintern i barrmatta samt i mossvegetation i äldre granskogar på väldränerad mark. I södra och mellersta Sverige förekommer arten ofta i blockig terräng på moränmark eller i sluttningar. LÄS MER