Sökning: "bioupplevelse"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet bioupplevelse.

  1. 1. Det flerdimensionella biobesöket : En gamification-studie

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

    Författare :Ludvig Boström; Erik Andersson; [2020]
    Nyckelord :Gamification; MDA-framework; design principles; design guidelines; mechanics; cinema experience; prototype development; Gamification; MDA-ramverket; designprinciper; designriktlinjer; mechanics; bioupplevelse; prototyputveckling;

    Sammanfattning : Gamification har börjat integreras mer och mer i våra liv varje år inom diverse områden såsom shopping, sport och undervisning. Gamification används per definition för att öka motivation hos användare genom att introducera spelmoment i en icke-spel kontext. LÄS MER