Sökning: "biståndsbedömning äldre"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden biståndsbedömning äldre.

 1. 1. Biståndsbedömning för klienter med demenssjukdom : Biståndshandläggares erfarenheter och upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Helena Wallin Håkansson; Fredrik Borg; [2020]
  Nyckelord :care managers; client integrity; dementia; ethical dilemmas; self-determination; biståndshandläggare; demens; etiska dilemman; integritet; självbestämmande;

  Sammanfattning : Title:          Assistance Assessment for Clients with Dementia Disease - The Perceptions and Experiences of Care Managers   Authors:    Fredrik Borg and Helena Wallin Håkansson   The study aimed to examine the experiences, difficulties and ethical positions of care managers in the assistance assessment of dementia clients. The study was based on the themes of self-determination and integrity, ethical approach, security and meaningful existence. LÄS MER

 2. 2. ”Jag visste att den här dagen skulle komma” : -         Äldre personers upplevelser av biståndsbedömningar och av att bli beroende av hjälp

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Torun Engqvist Cronander; Fahmida Kabir; [2019]
  Nyckelord :Åldrande; Självbestämmande; Transitioner; Biståndsbedömningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Samtidigt som andelen äldre ökar i Sverige minskar även antalet platser på sjukhus och vårdboenden. Detta leder till att fler multisjuka äldre lever sina sista år i hemmet med hjälp an hemtjänst. Den tjänsteman som beslutar om insatser i hemmet efter utskrivning från slutenvården kallas för biståndshandläggare. LÄS MER

 3. 3. Ojämlik resursfördelning av sociala insatser till äldre. : En kvantitativ analys av sociala insatser i förhållande till omvårdnadsinsatser, samt fördelningen utifrån ålder, kön och civilstånd inom hemtjänsten i Karlskrona kommun.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Julian Renhorn; Anna Larsdotter; [2019]
  Nyckelord :Elderly care; assistance assessment; restrictive resource allocation; justice; social policy; Äldreomsorg; biståndsbedömning; restriktiv resursfördelning; rättvisa; social policy;

  Sammanfattning : The aim of this quantitative study was to statistically test empirical knowledge that supports the idea of the existence of restrictive rationing and inequality in the distribution of resources for social support by variables of age, gender, marital status and number of nursing hours in the home care system. The material was obtained from internal records from the municipality of Karlskrona which constituted a population study, with which we performed regression analyzes to test the effect of the variables age and nursing hours on the variables escorting hours and  hours for social activation. LÄS MER

 4. 4. Kärlekens sista rum : Enhetschefer i socialtjänsten om äldres lagliga rätt att sammanbo i särskilt boende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Charlotta Dahlgren; Andreas Nerström; [2019]
  Nyckelord :Eldercare; Ethical stress; Reasonable standard of living; Social action; Street-level bureaucracy; biståndsbedömning äldre; etisk stress; gräsrotsbyråkrater; handlingsutrymme; sammanboende;

  Sammanfattning : This study aimed to examine the reasoning among first line managers concerning the law from 2012 which gives older couples the right to continue living together even when only one of them needs special housing for service and care. We used a qualitative method with data collected through individual semi-structured interviews with six care managers in different municipalities in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Den rätta modellen? : Om två olika synsätt på förenklad biståndsbedömning inom hemtjänsten

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Institutet för gerontologi

  Författare :Jan Rehnberg; [2017]
  Nyckelord :social gerontology; community care; needs assessment; socialgerontologi; hemtjänst; biståndsbedömning; Linköpingsmodellen;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka hur en tillsynsmyndighet, en kommun och gruppen äldre personer framställs i ett förvaltningsmål, där traditionell biståndsbedömning av hemtjänst ställs mot en förenklad modell, Linköpingsmodellen, och hur denna process kan kopplas till de senaste decenniernas utveckling av samhällsstyrningen. Metoden som används har inspirerats av kritisk diskursanalys. LÄS MER