Sökning: "biståndsbedömning"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet biståndsbedömning.

 1. 1. Den rätta modellen? : Om två olika synsätt på förenklad biståndsbedömning inom hemtjänsten

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Institutet för gerontologi

  Författare :Jan Rehnberg; [2017]
  Nyckelord :social gerontology; community care; needs assessment; socialgerontologi; hemtjänst; biståndsbedömning; Linköpingsmodellen;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka hur en tillsynsmyndighet, en kommun och gruppen äldre personer framställs i ett förvaltningsmål, där traditionell biståndsbedömning av hemtjänst ställs mot en förenklad modell, Linköpingsmodellen, och hur denna process kan kopplas till de senaste decenniernas utveckling av samhällsstyrningen. Metoden som används har inspirerats av kritisk diskursanalys. LÄS MER

 2. 2. Biståndshandläggarens tillvägagångssätt vid utredning av äldre dementa - en kvalitativ studie om äldre dementas självbestämmanderätt och delaktighet i utredningsprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Johanna Gademan; Edita Zepcan; [2017]
  Nyckelord :Biståndshandläggare; äldre dementa; tillvägagångssätt; delaktighet;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur biståndshandläggare utreder äldre dementas behov utifrån vad de dementa uppger och uttrycker. Syftet har preciserats i frågeställningar som innefattar hur biståndshandläggare säkerställer att äldre dementa får den vård och omsorg de är i behov av samt hur de säkerställer att vården och omsorgen blir utifrån den demenssjukes önskemål och självbestämmanderätt. LÄS MER

 3. 3. ”Alla jublar ju inte” : En fallstudie av jämställd biståndsbedömning i Malmö stad

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Oskar Eriksson; Vlora Makolli; [2016]
  Nyckelord :Implementering; Jämställdhetsintegrering; Checklista; Närbyråkrater; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under 2006 antog regeringen fyra jämställdhetspolitiska mål vilka syftade till att utjämna skillnaderna i kvinnors och mäns makt att forma samhället. I propositionen som antogs var en av de föreslagna strategierna för att uppnå målen att jämställdhetsintegrera alla verksamheter. LÄS MER

 4. 4. Kvarboendeprincipen : En kvalitativ intervjustudie med företrädare inom Vård och Service förvaltningen i Enköpings kommun

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Helena Karlsson; [2014]
  Nyckelord :Kvarboendeprincipen; kvalitativ intervjustudie; äldreomsorg;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med min studie är att fördjupa förståelsen, försöka finna likheter och skillnader mellan de hierarkiska nivåerna hos företrädare (tjänstemän och politiker) i Enköpings kommun gällande kvarboendeprincipen. Dessutom vill jag ytterligare beskriva hur kvarboendeprincipens tillämpning tar sig uttryck i Enköpings kommun. LÄS MER

 5. 5. Från behov till bistånd : Föreställningen om kön och dess betydelse vid biståndsbedömning enligt LSS

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Therese Bogren; Angelica Karlsson; [2014]
  Nyckelord :gender; disability; assistance assessments; assistance officer; social work; kön; genus; funktionsnedsättning; biståndsbedömning; biståndshandläggare; LSS;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to research whether or not gender has an impact on assessments regarding the support for persons with special nedds (LSS personkrets 3). Administrators working in disability care are to make decisions on the basis of the individual's needs when assessing the need for aid and support. LÄS MER