Sökning: "biståndsbedömning"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet biståndsbedömning.

 1. 1. Biståndsbedömning för klienter med demenssjukdom : Biståndshandläggares erfarenheter och upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Helena Wallin Håkansson; Fredrik Borg; [2020]
  Nyckelord :care managers; client integrity; dementia; ethical dilemmas; self-determination; biståndshandläggare; demens; etiska dilemman; integritet; självbestämmande;

  Sammanfattning : Title:          Assistance Assessment for Clients with Dementia Disease - The Perceptions and Experiences of Care Managers   Authors:    Fredrik Borg and Helena Wallin Håkansson   The study aimed to examine the experiences, difficulties and ethical positions of care managers in the assistance assessment of dementia clients. The study was based on the themes of self-determination and integrity, ethical approach, security and meaningful existence. LÄS MER

 2. 2. ”Jag visste att den här dagen skulle komma” : -         Äldre personers upplevelser av biståndsbedömningar och av att bli beroende av hjälp

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Torun Engqvist Cronander; Fahmida Kabir; [2019]
  Nyckelord :Åldrande; Självbestämmande; Transitioner; Biståndsbedömningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Samtidigt som andelen äldre ökar i Sverige minskar även antalet platser på sjukhus och vårdboenden. Detta leder till att fler multisjuka äldre lever sina sista år i hemmet med hjälp an hemtjänst. Den tjänsteman som beslutar om insatser i hemmet efter utskrivning från slutenvården kallas för biståndshandläggare. LÄS MER

 3. 3. "Hur hade Sverige sett ut utan anhöriga? Det tänker man ibland" - en kvalitativ studie av anhörigas roll vid biståndsbedömning ur biståndshandläggarens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Josefine Andersson; Cennet Useinovska; [2019]
  Nyckelord :anhörig; biståndsbedömning; delaktighet; frivillighet; omsorgsgivare;

  Sammanfattning : Andersson, J & Useinovska, U. ”Hur hade Sverige sett ut utan anhöriga? Det tänker man ibland” En kvalitativ studie av anhörigas roll vid biståndsbedömning ur biståndshandläggarens perspektiv. Examensarbete i Socialt Arbete 15 högskolepoäng. LÄS MER

 4. 4. Salutogent förhållningssätt i handläggningsprocessen inom äldreomsorg – Malmö Stad - Ett perspektiv som påverkar individen och verksamheten

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Connie Sahlén; [2019]
  Nyckelord :salutogenes; sense of coherence; care managers; empowerment; the salutogenic model;

  Sammanfattning : Syften med uppsatsen är att undersöka, beskriva och analysera hur biståndshandläggaren uppfattar och arbetar med det salutogena förhållningssättet vid beslut gällande bistånd inom äldreomsorg i Malmö stad. En frågeställning formulerades: Hur arbetar biståndshandläggare inom Malmö Stads äldrevård med det salutogena förhållningssättet i beslutsfattande? Fyra intervjuer genomfördes med socionomer som arbetar som biståndshandläggare i Malmö stad. LÄS MER

 5. 5. Ojämlik resursfördelning av sociala insatser till äldre. : En kvantitativ analys av sociala insatser i förhållande till omvårdnadsinsatser, samt fördelningen utifrån ålder, kön och civilstånd inom hemtjänsten i Karlskrona kommun.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Julian Renhorn; Anna Larsdotter; [2019]
  Nyckelord :Elderly care; assistance assessment; restrictive resource allocation; justice; social policy; Äldreomsorg; biståndsbedömning; restriktiv resursfördelning; rättvisa; social policy;

  Sammanfattning : The aim of this quantitative study was to statistically test empirical knowledge that supports the idea of the existence of restrictive rationing and inequality in the distribution of resources for social support by variables of age, gender, marital status and number of nursing hours in the home care system. The material was obtained from internal records from the municipality of Karlskrona which constituted a population study, with which we performed regression analyzes to test the effect of the variables age and nursing hours on the variables escorting hours and  hours for social activation. LÄS MER