Sökning: "biståndshandläggare"

Visar resultat 1 - 5 av 159 uppsatser innehållade ordet biståndshandläggare.

 1. 1. Kommunernas arbete med äldre kvinnor utsatta för partnervåld : en kvalitativ studie om biståndshandläggares och socialsekreterares erfarenheter ur ett organisationsperspektiv

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Emma Cederström; [2021]
  Nyckelord :Partnervåld; våld mot äldre; socialtjänst; äldreomsorg;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att genom en kvalitativ fenomenologisk ansats undersöka hur biståndshandläggare inom äldreomsorgen och socialsekreterare inom relationsvåldsenheter på socialtjänsten arbetar med äldre kvinnor utsatta för partnervåld. Syftet är vidare att studera yrkesverksammas olika erfarenheter av hur stödet till äldre kvinnor utsatta för partnervåld utformas inom respektive enhet. LÄS MER

 2. 2. Självbestämmande i biståndsprocessen : En litteraturöversikt om självbestämmande, deltagande och konflikter i biståndsprocessen för personer med demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emelie Paldanius; Evelina Spets; [2021]
  Nyckelord :Självbestämmande; Bistånd; Demenssjukdom;

  Sammanfattning : Rätten till självbestämmande är en central del i det svenska välfärdssystemet och det är biståndshandläggarnas ansvar att rätten till självbestämmande inte kränks när de handlägger ärenden om bistånd för personer med demenssjukdom. Utredningsprocessen kan dock vara komplex och ofta bjuds närstående in för att vara stöd och underlätta kommunikationen. LÄS MER

 3. 3. "Det är på gränsen till omöjligt att få reellt samtycke" : Biståndshandläggares erfarenheter i utredningsprocessen med klienter som har demenssjukdom gällande klientens självbestämmande

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Amanda Hellrin; Jessica Bergqvist; [2021]
  Nyckelord :biståndshandläggare; demenssjukdom; självbestämmande; gräsrotsbyråkrat; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Den här kvalitativa studiens syfte är att undersöka biståndshandläggares erfarenheter i utredningsprocessen med klienter som har demenssjukdom gällande klientens självbestämmande. Det empiriska materialet består av åtta transkriberade, semistrukturerade intervjuer med biståndshandläggare från fem olika kommuner i två olika län. LÄS MER

 4. 4. ”Det fysiska våldet försvinner när man blir äldre, men terrorn finns kvar.” : En kvalitativ studie av biståndshandläggares erfarenheter med våldsutsatta äldre kvinnor

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Ermina Hadzic; Tilde Sandberg; [2021]
  Nyckelord :våld i nära relation äldre kvinnor; våld i nära relation; äldre; våldsutsatta äldre kvinnor; biståndshandläggare;

  Sammanfattning : According to the World Health Organization domestic violence against women is a growing problem in the world and it is therefore viewed as a society problem. Domestic violence against elderly woman is often overlooked in science and in general even though it has been shown that domestic violence does not cease with rising age. LÄS MER

 5. 5. Ensamhet hos äldre - hur identifieras och tillgodoses de sociala behoven? : En översikt hur biståndshandläggare i Västerbottens sju största kommuner identifierar och tillgodoser ensamma äldre personers behov av insatser

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Masood Salman Meo Rajput; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med studien är att undersöka hur biståndshandläggare i sju största kommuner i Västerbotten jobbar med att identifiera sociala behov till konsekvens av ensamhet hos äldre personer samt utforska på vilka sociala insatser de utvalda kommuner erbjuds för dessa individer och på vilka skäl. Studien har genomförts utifrån en kvantitativ ansats, där enkäten utformade på det sättet för att svara på syftet med studien. LÄS MER