Sökning: "biståndshandläggning"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet biståndshandläggning.

 1. 1. Är oönskad isolering en skälig levnadsnivå? En kvalitativ dokumentstudie av svenska kommuners riktlinjer gällande biståndshandläggning inom äldreomsorg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Isabella Vescovi; Lovisa Svensson; [2021-06-15]
  Nyckelord :äldre; oönskad isolering; bistånd; riktlinjer; kommunalt självstyre;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om och hur svenska kommuner, enligt derasfastställda riktlinjer, arbetar för att bryta oönskad isolering bland äldre. Genom enkvalitativ dokumentstudie undersöktes huruvida 40 svenska kommuner benämneroönskad isolering bland äldre och ifall det går att urskilja eventuella likheter/skillnader ikommunernas arbetssätt. LÄS MER

 2. 2. Brukarinflytande inom biståndshandläggning för personer med en demensdiagnos

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Emelie Fredriksson; Jennifer Pettersson; [2021]
  Nyckelord :Brukarinflytande; självbestämmande; biståndhandläggning; demenssjukdom;

  Sammanfattning : Title: User influence for people with a dementia diagnosis within the social work for home care services.  This bachelor thesis studies the user influence for elderly people with a dementia diagnosis in the social work surrounding home care services. The bachelor thesis has a qualitative study design. LÄS MER

 3. 3. Biståndshandläggarens respekt för den enskilde – ett önsketänkande? : En kvalitativ studie om biståndshandläggarens (o)möjliga uppdrag att respektera självbestämmanderätten hos individer som har en demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Francisco Mauricio De Leon Gonzalez; Maria Huynh; [2020]
  Nyckelord :care manager; self-determination; dementia; discretion; elderly; needs assessment.; biståndshandläggare; självbestämmanderätten; demenssjukdom; handlingsutrymme; äldre; biståndshandläggning.;

  Sammanfattning : BISTÅNDSHANDLÄGGARENS RESPEKT FÖR DEN ENSKILDE – ETT ÖNSKETÄNKANDE? Författare: Francisco Mauricio De Leon Gonzalez, Maria Huynh Mälardalens Högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Socionomprogrammet Examensarbete inom socialt arbete, 15 högskolepoäng Vårtermin 2020     Sammanfattning Syftet med studien är att beskriva biståndshandläggarnas handlingsutrymme och uppmärksamma dilemman som kan uppstå under biståndshandläggningen med äldre som har en demenssjukdom samt hur biståndshandläggarna uppfattar sitt handlingsutrymme. Författarna till studien önskade även belysa självbestämmanderättens roll under handläggningsprocessen mellan en biståndshandläggare och en äldre som har en demenssjukdom. LÄS MER

 4. 4. Biståndshandläggning inom äldreomsorgen under covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Wafaa Mohammad; [2020]
  Nyckelord :elderly care manager; managing elderly care; covid-19; biståndshandläggning; biståndsbedömning; covid-19;

  Sammanfattning : Care manager are using different methods to investigate the needs of the elderly. There is a lot of challenges and opportunities with the work as a care manager during crises. This study has deepened into the process to managing eldery care and illuminates its challenges and opportunities during the covid-19 pandemic. LÄS MER

 5. 5. Att få in en fot : Biståndshandläggares arbete med äldre och alkoholproblematik

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Elin Frohm Larsson; Marielle Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Biståndshandläggare; biståndshandläggning; små kommuner; alkoholproblematik; äldre;

  Sammanfattning : Det råder inget tvivel om att alkoholproblem är ett ökande problem i samhället, även bland den äldre befolkningen. Som följd av den ökande alkoholproblematiken blir biståndshandläggarens arbete viktigt, då de ofta möter äldre människor i första hand i samband med ansökan av insatser kring omsorgs- och hjälpbehov. LÄS MER