Sökning: "bivariat analys"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden bivariat analys.

 1. 1. KROPPSIDEAL & FAT-SHAMING - En tvärsnittsstudie om viktdiskrimineringens utbredning samt påverkan på välmående & självperception

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Elisabeth Nilsson; [2021-02-17]
  Nyckelord :fat-shaming; övervikt; sociala normer; självkänsla; psykiskt välmående;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Studien avser att undersöka i vilka sammanhang fat-shaming sker i Sverige, samt hur individers psykiska välmående och självkänsla påverkas av att bli diskriminerade utifrån sin vikt. Syftet gav upphov till följande två frågeställningar: (1) I vilka situationer blir normer kring kroppsideal synliga? (2) Vilken påverkan har fat-shaming på vuxna individers välmående och självperception?Metod och material: Studien är av kvantitativ karaktär och baseras på ett frågeformulär som postades i ”LCHF-gruppen” på Facebook. LÄS MER

 2. 2. Redovisningskvalitet i den kommunala sektorn

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Jakob Eriksson; Inas Soliman; [2020-01-28]
  Nyckelord :följsamhet; redovisningskvalitet; kommunal redovisning; agentteori; institutionell teori; tilläggsupplysningar; rådet för kommunal redovisning; bivariat analys; multipel regressionsanalys;

  Sammanfattning : SyfteTidigare forskning inom kommunal redovisning har åskådliggjort en bristande följsamhetgentemot lagar och rekommendationer i de svenska kommunerna (se exempelvis Broström &Donatella 2008; Falkman & Tagesson 2008; Tagesson 2010; Haraldsson & Tagesson 2014;Haraldsson 2016; Donatella & Thor, 2018). Med anledning av det här avser föreliggandestudie att bidra med ökad förståelse för en del faktorer som påverkar den kommunalaredovisningen. LÄS MER

 3. 3. Öppenvårdsbehandling och återhämtningskapital : En utvärdering av ett kommunalt öppenvårdskoncept för beroendebehandling

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Hanna Eriksson; Veronica Emretsson; [2020]
  Nyckelord :öppenvårdsbehandling; måluppfyllelse; positiv förändring; sociodemografiska faktorer; återhämtningskapital;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att utvärdera ett kommunalt öppenvårdskoncept för behandling vid beroendeproblematik i en svensk mellanstor kommun. Detta genom att undersöka klienters måluppfyllelse och positiv förändring gällande hälsa, välmående och livssituation samt sociodemografiska faktorers samband med behandlingsresultat. LÄS MER

 4. 4. Partnervåld – en arbetsgivarfråga? : Kommunala enhetschefers uppfattning om arbetsgivarens roll och ansvar i anställdas utsatthet för partnervåld

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Sara Tångring; Fanny Åkerlund; [2020]
  Nyckelord :Partner violence; vulnerability; loss of production; employer responsibility; workplace; Partnervåld; utsatthet; produktionsbortfall; arbetsgivaransvar; arbetsplats;

  Sammanfattning : Att vara utsatt för partnervåld kan medföra konsekvenser för både den fysiska och psykiska hälsan, och även att innebära att påverkas på olika sätt. Syftet med studien var att få en fördjupad förståelse kring kommunala enhetschefers uppfattning om sin roll och om arbetsgivaransvar när det gäller anställdas utsatthet för partnervåld. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsredovisning – en hållbar affär?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Altay Hakyemez; Adrian Thorängen; Åsa Ståhlbrand; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhetsrapport; Hållbarhetsredovisning; CSP; CFP; Lönsamhet; Non-financial reporting; Sustainability; profitability; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this thesis is to examine if there are financial purposes for companies to create sustainability reports, by comparing the quality of sustainability reports with profitability for swedish public companies, listed on Nasdaq OMX Stockholm, that are subject to the 6 chapter 10 § Annual Accounts Act by the year of 2018, that earlier haven’t created a sustainability report. Methodology: Quantitative research with deductive reasoning where the statistical methodology is made up of regression analysis with bivariate linear model with companies Corporate Social Performance (CSP) as independent variable and companies Corporate Financial Performance (CFP) as dependent variable. LÄS MER