Sökning: "björkskärm"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet björkskärm.

 1. 1. Omvandling av granskog till ädellöv i södra Sverige – fallstudier från Söderåsens nationalpark och Raslångens ekopark

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Emma Sandell Festin; [2013]
  Nyckelord :Fagus sylvatica; hägn; markberedning; Picea abies; plantutveckling; Quercus robur; Raslångens ekopark; skoglig restaurering; Söderåsens nationalpark;

  Sammanfattning : I Sverige och stora delar av Europa har det planterats gran, Picea abies, på marker som tidigare varit lövdominerade. Idag restaureras ädellövskog på dessa marker i ökad omfattning, bland annat för att gynna skogens biologiska mångfald och rekreationsvärden. LÄS MER

 2. 2. Vinster med björkinblandning i granbestånd i syfte att höja markens pH-värde

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Maja Johansson; Matilda Vikberg; [2012]
  Nyckelord :björk; gran; blandskog; biologisk mångfald; björkskärm;

  Sammanfattning : The soil acidification and the pH-value of the soil have been discussed for many years. Many observations of the tree species effects on the soil pH have been done. We have discussed the effects on the soil surface pH-value with a birch (Betula spp. L. LÄS MER