Sökning: "blåa mötesplatser"

Hittade 1 uppsats innehållade orden blåa mötesplatser.

  1. 1. Verktyg för utveckling av publika vattennära mötesplatser i städer : en undersökning, tillämpning och utvärdering

    Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Författare :Frida Harrysson; Amanda Jarhage; [2021]
    Nyckelord :blåa mötesplatser; social mötesplats; vattnets potential; vattnets kvaliteter; verktyg; checklista;

    Sammanfattning : Runt om i världen expanderas och förtätas städer i takt med att befolkningen ökar. En stad som förtätas med bebyggelsestruktur går följaktligen miste om ytor och mellanrum som är värdefulla ur många perspektiv. LÄS MER