Sökning: "blandallé"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet blandallé.

 1. 1. Blandalléer i stadsmiljö : två konceptuella gestaltningsförslag för en arboretumallé längs Torsgatan i Stockholm

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jesper Karlsson; [2019]
  Nyckelord :arboretumallé; blandallé; diversitet; stadsträd; trädbestånd;

  Sammanfattning : Idag hotas stadens träd av stundande sjukdomar och epidemier och det är osäkert vilka arter som kommer drabbas. En mångfald av trädarter är av vikt för att höja motståndskraften i stadens trädbestånd och därmed säkra förekomsten av träd i staden. LÄS MER

 2. 2. Sociala träd : en idégestaltning av en allé med visuell mångfald i trädkompositionen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Alexander Alenvall; Hanna Löfstrand; [2017]
  Nyckelord :allé; blandallé; föryngring; komposition; succession;

  Sammanfattning : Alléer har en flerhundraårig historia i Sverige och är ett viktigt formelement i landskapsarkitekturen. Alléer utgör även en betydande del av de urbana trädbestånden och många städer arbetar för att öka artdiversiteten i dessa trädbestånd. LÄS MER