Sökning: "blandningsförhållande"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet blandningsförhållande.

 1. 1. Analys av stabila isotoper med beräkning av blandningsförhållande i ett grundvattenmagasin i Älvkarleby-Skutskär

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Carl Sköld; [2017]
  Nyckelord :Midvatten AB; ytvatteninfiltration; blandningsförhållande; isotoper; δ18O; δ2H; grundvatten; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Sweden has in recent years suffered record-low groundwater levels with imposed water restrictions. One of the municipalities who have had problems with their drinking-water supply is Gävle. They have hired Midvatten AB to review a possible location that for groundwater extraction in Älvkarleby-Skutskär. LÄS MER

 2. 2. Investigation of the native starch-ethyl cellulose film coating for colon targeting

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Mohamed Esmael; Ali Majid; [2016]
  Nyckelord :starch; colon delivery; pharmaceutical technology; läkemedelsteknologi; Chemistry;

  Sammanfattning : The aim of this study was to optimize a function starch-ethyl cellulose film for targeting the therapeutically active substance to the colon in the disease state for patients suffering from inflammatory bowel diseases. This study includes: • The preparation of the polymeric films and the investigation of the characterization (for example mechanical properties, water uptake, dry mass loss, and microscopy analysis) for these prepared film coatings. LÄS MER

 3. 3. HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN I GÄVLEÅSEN : Analys av stabila syreisotoper och kemiska parametrar samt beräkning av flöden i Gävleåsen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Karin Bergman; Linn Berkelund; Maria Nylander; Malin Olsson; Terese Renström; [2016]
  Nyckelord :Syreisotoper; Gävleåsen; Gavleån; blandningsförhållande; Darcys lag; flöden; kloridjoner; hydrogeologiska förhållanden; akvifer; hydraulisk konduktivitet; dricksvatten;

  Sammanfattning : Detta projekt behandlar hur vatten rör sig i Gävleåsen, det vill säga åsens hydrogeologiska förhållanden. Gävle kommun tar sitt dricksvatten från Gävleåsens grundvattenmagasin. LÄS MER

 4. 4. Control Oriented Modeling of the Dynamics in a Catalytic Converter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik; Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik

  Författare :Jenny Johansson; Mikaela Waller; [2005]
  Nyckelord :catalytic converter; TWC; oxygen storage; lambda; observer; EKF; modeling; simulation; syrelagring; lambda; observatör; EKF; modellering; simulering; katalysator; TWC;

  Sammanfattning : Avgasmängden som bensindrivna fordon tillåts släppa ut minskas hela tiden. Ett sätt att möta framtida krav, är att förbättra katalysatorns effektivitet. För att göra detta kan luft-bränsle-förhållandet regleras med avseende på syrelagringen i katalysatorn, istället för som idag, reglera mot stökiometriskt blandningsförhållande. LÄS MER