Sökning: "bli lång i synen"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden bli lång i synen.

 1. 1. Införande av ett centralt register för pantsättning av bostadsrätter : Konsekvenser för berörda aktörer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Anton Widemark; Adam Edén; [2021]
  Nyckelord :tenant-ownership; register; lien; bostadsrätt; register; pantsättning;

  Sammanfattning : Frågan om införandet av ett statligt bostadsrättsregister, med ett grundläggande syfte att införa enhetlig registrering av panträtter för bostadsrätter har utretts och diskuterats under lång tid. Det har då konstaterats att dagens hantering är bristfällig. LÄS MER

 2. 2. All lek sker på egen risk! – Om barns skadeståndsansvar i svensk rätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nea Rix; [2018]
  Nyckelord :skadeståndsrätt; straffrätt; rättsvetenskap; barnrätt; rättshandlingsförmåga; jämkning; ersättningsansvar; straffbarhetsålder; barnkonventionen; särbehandling; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Alla är vi barn i början. Med stigande ålder utvecklas förmågan att skilja på vad som är rätt och fel. Unga personer har begränsade möjligheter att bedöma risker och överblicka konsekvenserna av olika beslut. Likväl kan skadeståndsskyldighet bli aktuellt redan i ett tidigt skede av livet. LÄS MER

 3. 3. Implantat och proteser : en framtid med 3D-skrivning inom skogsindustrin

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Oscar Wrede; [2017]
  Nyckelord :3D-skrivning; innovation; innovationsspridning; cellulosamaterial; träbaserad komposit;

  Sammanfattning : Innovationer och etablering av dessa på marknaden är en stor utmaning för de flesta företag och det tar oftast väldigt lång tid att lyckas. Oftast krävs unik kunskap om den bransch som innovationen omfattar, något som ofta saknas bland innovatörer. LÄS MER

 4. 4. Medvållande genom underlåtenhet att teckna försäkring

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Alida Heindoff; [2017]
  Nyckelord :Skadestånd; skadeståndslagen;

  Sammanfattning : Skadeståndslagens regler om jämkning är till fördel för en skadevållare som blir ålagd skadestånd. Jämkning av skadestånd sker bland annat när den skadelidande har varit medvållande till skadan. I och med bedömning av om förhållanden och omständigheter talar för jämkning, beaktas inblandade parters respektive skuldgrad. LÄS MER

 5. 5. Vildsvin, en framtida resurs? : ett underlag för vidare kompetensutveckling i hanteringen av den svenska vildsvinsstammen

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Gustaf Karlsson; [2014]
  Nyckelord :vildsvin; kompetensutveckling; resurs; samverkan;

  Sammanfattning : Den svenska vildsvinsstammen har under de senaste 20 åren växt på ett explosionsartat vis, vilket inneburit stora utmaningar för många aktörer på landsbygden. Brist på kunskap inom vildsvinsförvaltningen har medfört att vildsvinsskador i vissa regioner av landet varit stora, vilket lett till konflikter mellan berörda aktörer. LÄS MER